Kvarteret Luthagsstranden

Detaljplanen var utställd för granskning  från 27 september till och med 18 oktober 2016.

Planområdet är beläget cirka en kilometer norr om Uppsala centrum, i främre delen av Luthagen. Området avgränsas av Luthagsesplanaden, Götgatan, Ringgatan, järnvägen (Dalabanan) samt av Fyrisån.

Detaljplanens syfte innebär nybyggnad av bostäder inom kvarteret enligt gällande markanvisning. De nya bostäderna föreslås uppföras längs med Luthagsesplanaden som en komplettering av befintlig bebyggelsestruktur. Angöring till kvarteret avses ske via en ny lokalgata som även kan användas för angöring till skolan och idrottshallen.

Uppdaterad: