Östra Sala Backe etapp 2

Detaljplanen var utställd för granskning 19 april till och med 10 maj 2016.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra omvandlandet av den mark som tidigare utgjordes av en kraftledningsgata utmed Fyrislundsgatan till bebyggelsekvarter.
I första hand planeras för bostäder, men även förskola, vårdboende och lokaler för centrumändamål inryms inom planen. Bostadskvarteren genomkorsas av gång- och cykelstråk samt parker och torg som länkar samman den nya stadsdelen med Årsta och Sala backe. Fyrislundsgatan omvandlas från trafikled till stadsgata med minskad trafik och fler möjligheter för gående och cyklister att korsa gatan.

Uppdaterad: