Gamla Uppsala 21:48

Detaljplanen var utställd för granskning från 23 februari till och med 9 mars 2017.

Planområdet ligger intill Gamla Uppsala Sportklubbs (GUSK:s) klubblokal på Vattholmavägen 96 i Gamla Uppsala.

Detaljplanens syfte är att cirka 200 kvadratmeter mark för allmän plats/huvudgata ändras till kvartersmark för samlingslokal. Anledning är att en ny stödmur har uppförts mellan Vattholmavägen och Gamla Uppsala 21:78, som hyser Gamla Upsala SK:s (GUSK:s) klubblokal. Stödmuren avskiljer marken höjdmässigt från Vattholmavägen, så att den numera uppfattas som en del av Gamla Uppsala 21:48 och inte har någon betydelse för trafiken längs Vattholmavägen.

Mer information

Planhandläggare
Anneli Sundin
Uppdaterad: