Kvarteret Fjalar

Detaljplanen var på granskning från 16 november till och med 7 december 2017.

Planområdet är beläget väster om, och i nära anslutning till, järnvägen. Den föreslagna byggnaden ligger 40 meter från närmsta entré till perrongerna på Resecentrum, cirka 250 meter från Centralpassagen och knappt 200 meter från Resecentrums södra entré vid Strandbodgatan.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en ny byggnad för kontor och centrumverksamhet. Motivet till planläggning är den höga efterfrågan på kontorslokaler i centrum, och i mycket nära anslutning till hela Resecentrumområdet, samt en förbättring av stadsmiljön i närområdet.

Mer information

Planarkitekt
Linus Pettersson
Uppdaterad: