Kvarteret Frigg

Tillägg till gällande detaljplan för Bussterminal vid Uppsala C, 0380-P2006/29.

Detaljplanen var utställd för granskning från 13 januari till och med 6 februari 2017.

Planområdet ligger centralt i Uppsala i anslutning till stationsområdet och omgärdas av Vaksalagatan, Kungsgatan, Stadshusgatan samt järnvägen.

Syftet med tillägget är att ge möjlighet till en större byggrätt in mot gården samt att förtydliga skydds- och varsamhetsbestämmelserna för byggnaden. Tillägget syftar även till att ställa krav på hög arkitektonisk kvalitet och begränsa byggnadens totala höjd med tydligare bestämmelser. Dessutom hanteras risker vid närhet till järnväg och transport av farligt gods.

Planhandlingen till gällande detaljplan för Bussterminal vid Uppsala C, 0380-P2006/29, fortsätter att gälla och ska läsas tillsammas med detta tillägg.

Mer information

Planarkitekt
Brita Bugge

Mer information

Planarkitekt
Jenny Andreasson
Uppdaterad: