Kvarteret Vapenhuset, med flera

Detaljplanen var på samråd från 11 maj till och med 24 augusti 2017.

Planområdet är uppdelat i två delar. Den mindre norra delen omfattar endast fastigheten Kvarngärdet 7:3, där det idag ligger en Montessoriskola. Det södra området avgränsas av Vattholmavägen i väster och Råbyvägen i söder. Planområdet sträcker sig upp till i höjd med Kapellgatan och omfattar även området strax norr om Korskyrkan.

Detaljplanens syfte är att utvidga innerstaden genom att komplettera med stadsmässig bostadsbebyggelse med lokaler i bottenvåningarna längs med Vattholmavägen och Råbyvägen, samt att uppnå en mer effektiv markanvändning med kompletterande bostadsbebyggelse inom befintligt studentbostadsområde och inom fastigheten Kvarngärdet 7:3.

Följebrev (PDF, 182 KB)
Planbeskrivning inkl samrådslista

Plankarta
Trafikbullerutredning (PDF, 3 MB)
Behovsbedömning inkl Länsstyrelsens yttrande samt PBNs beslut (PDF, 3 MB)
Miljöteknisk markundersökning Råbyvägen Uppsala 130617 (PDF, 2 MB)
Markteknisk undersökningsrapport inkl bilagor
Projekterings-PM Geoteknik och miljötekning
Solstudie Besqab
Solstudie Blixthus 1
Solstudie Blixthus 2
Solstudie Fsk
Solstudie JM Boratt
Solstudie Parkhus
Solstudie Uh_Arcum 1
Solstudie Uh_Arcum 2
Dagvattenutredning Kvarngardet 9 8_2016-01-16
Dagvattenutredning Kv Vapenhuset inkom 2017-04-28 (PDF, 5 MB)
PM Byggnation nära befintliga dagvattenledningar
Beräkningar för halter av partiklar, PM10, och kvävedioxid NO2, LVF
PM befintliga dagvattenledningar JM (PDF, 557 KB)

 

Mer information

Planarkitekt
Saga Wingård

Mer information

Planarkitekt
Sofie Rosell Güler
24 maj 2017