Kvarteret Vapenhuset, med flera

Detaljplanen var på samråd från 11 maj till och med 24 augusti 2017.

Planområdet är uppdelat i två delar. Den mindre norra delen omfattar endast fastigheten Kvarngärdet 7:3, där det idag ligger en Montessoriskola. Det södra området avgränsas av Vattholmavägen i väster och Råbyvägen i söder. Planområdet sträcker sig upp till i höjd med Kapellgatan och omfattar även området strax norr om Korskyrkan.

Detaljplanens syfte är att utvidga innerstaden genom att komplettera med stadsmässig bostadsbebyggelse med lokaler i bottenvåningarna längs med Vattholmavägen och Råbyvägen, samt att uppnå en mer effektiv markanvändning med kompletterande bostadsbebyggelse inom befintligt studentbostadsområde och inom fastigheten Kvarngärdet 7:3.

Följebrev (PDF, 182 KB)
Planbeskrivning inkl samrådslista

Plankarta
Trafikbullerutredning (PDF, 3 MB)
Behovsbedömning inkl Länsstyrelsens yttrande samt PBNs beslut (PDF, 3 MB)
Miljöteknisk markundersökning Råbyvägen Uppsala 130617 (PDF, 2 MB)
Markteknisk undersökningsrapport inkl bilagor
Projekterings-PM Geoteknik och miljötekning
Solstudie Besqab
Solstudie Blixthus 1
Solstudie Blixthus 2
Solstudie Fsk
Solstudie JM Boratt
Solstudie Parkhus
Solstudie Uh_Arcum 1
Solstudie Uh_Arcum 2
Dagvattenutredning Kvarngardet 9 8_2016-01-16
Dagvattenutredning Kv Vapenhuset inkom 2017-04-28 (PDF, 5 MB)
PM Byggnation nära befintliga dagvattenledningar
Beräkningar för halter av partiklar, PM10, och kvävedioxid NO2, LVF
PM befintliga dagvattenledningar JM (PDF, 557 KB)

 

Mer information

Planarkitekt
Saga Wingård
Uppdaterad: