Löten 1:12

Detaljplanen var utställd på granskning från 12 januari till och med 2 februari 2017.

Planområdet ligger i Löten mellan Tycho Hedéns väg och Stagneliusgatan. Det saknas anslutning från Tycho Hedéns väg men området nås via Gamla Uppsalavägen eller Råbyvägen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny fastighetsbildning och bekräfta befintlig markanvändning.

Bakgrunden till planläggningen är att det kommunala bolaget Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB förvärvat mark där den tillåtna markanvändningen är PARK. När det kommunala bolaget ska äga marken behöver den vara planlagd som kvartersmark och få ett ändamål som stödjer den aktuella markanvändningen. Detta krävs för att bolaget ska kunna fastighetsbilda.

Kontakta oss

Planarkitekt
Louise Granér
Uppdaterad: