Luthagen 9:1

Detaljplanen var på samråd från 4 juli till och med 18 september 2017.

Planområdet består av fastigheten Luthagen 9:1 och är en del av kvarteret Hemfrid. Fastigheten avgränsas av Norrlandsgatan, Jumkilsgatan, samt fastigheterna Luthagen 9:10, 9:12, 9:11 och 9:2.

Syftet med detaljplanen är att komplettera stadsdelen genom att bebygga fastigheten Luthagen 9:1 med två mindre flerbostadshus.

Följebrev (PDF, 47 KB)
Planbeskrivning inkl. samrådslista (PDF, 1 MB)
Plankarta (PDF, 414 KB)
Behovsbedömning inkl Länsstyrelsens yttrande och PBNs beslut (PDF, 2 MB)
Geoteknisk och Miljöteknisk markundersökning
Solstudie
Dagvattenhantering (PDF, 100 KB)

Kontakta oss

Planarkitekt
Susanne Malo
Uppdaterad: