Studenternas IP

Detaljplanen var på granskning från 13 april till och med 11 maj 2017.

Planområdet ligger utmed Fyrisån i centrala Uppsala. Området avgränsas
av Stadsträdgården i norr, Sjukhusvägen och Ulleråkersvägen i väster.

Planen syftar till att möjliggöra en ny och modern idrottsanläggning inom
det område där Studenternas idrottsplats ligger idag. Idrottsanläggningen
ska utformas för fotboll och inriktningen är att bygga för en
publikkapacitet på minst 8 000 sittande åskådare, samt tillhörande
verksamheter och byggrätter för idrott, centrumverksamhet och kontor.

Kontakta oss

Planarkitekt
Louise Granér
Uppdaterad: