Detaljplan för Ångkvarnen

Detaljplanen är ute på samråd fr.o.m 4 september t.o.m 16 oktober 2019.

Planområdet ligger utmed Östra Ågatan i stadsdelen Kungsängen,
söder om stadskärnan. Planområdet avgränsas av Islandsgatan i
norr, Ångkvarnsgatan och Sågargatan i öster, Industrigatan i söder
och Östra Ågatan i väster.

Planens syfte är att möjliggöra nya innerstadskvarter som binder
samman Kungsängen med stadskärnan och Åstråket. Med park, torg,
stråk och gator i strategiska lägen skapas en struktur som har goda
kopplingar med sin omgivning. Syftet är att skapa en tät kvartersstruktur
med en blandning av bostäder, förskolor och verksamheter.
Till planförslaget hör en miljökonsekvensbeskrivning.


INFORMATIONSMÖTE

Tid: 18 september, kl 18:00
Plats: Stationsgatan 12, våning 4

Handlingar

Utredningar

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

Mer information

Planarkitekt
Brita Christiansen

Mer information

Planhandläggare
Elin Eriksson
Uppdaterad: