Detaljplan för del av Fullerö 21:66 och 21:57

Detaljplanen är ute på granskning under perioden 15 april t.o.m. 27 maj 2021.

Det aktuella området ligger cirka 3 kilometer sydväst om Storvreta centrum och cirka 9 kilometer norr om Uppsala. Planområdet ligger cirka 500–1 000 meter från Fyrisån.

Planen syftar till att möjliggöra ett verksamhetsområde med företagspark med en bruttoarea på cirka 130 000 kvadratmeter för verksamheter, industri, kontor och idrottsanläggning.

Diarienummer: 2015-003554

Planhandlingar

Utredningar

Utredningar som utförts inom ramen för Storvretaprojektet, med bäring på denna detaljplan.

Utredningar som genomförts i tidigare planarbete

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

Mer information

Planarkitekt
Emil Lindström
Uppdaterad: