Detaljplan för kapacitetsstark kollektivtrafik

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 9 april t.o.m. 22 maj 2021.

Detaljplanen sträcker sig från Uppsala centralstation till den nya järnvägsstationen Uppsala Södra och är cirka 17 kilometer lång. Sträckan delas upp i fyra delsträckor. Delsträcka A går från Uppsala centralstation till Exercisfältet där kollektivtrafikstråket förgrenas i en östlig respektive en västlig sträckning. Delsträcka B går genom Rosendal, Vårdsätravägen och Gottsunda. I Rosendal är delar av Torgny Segerstedts allé redan planlagd för spår och ingår därför inte i planområdet. Delsträcka C går från Ångströmslaboratoriet genom Ulleråker och Ultuna. En sträcka i Ulleråker är redan planlagd för spår och ingår därför inte i planområdet. Delsträcka D går från Bäcklösa till Ultuna, där de den östliga och västliga sträckningen går samman igen. Delsträcka D fortsätter sedan österut över Fyrisån i riktning mot Sävja och Bergsbrunna, för att sedan avslutas i den nya knutpunkten Uppsala Södra, som förbinder det nya kollektivtrafikstråket med järnvägen. Planområdet består till stor del av befintlig gatumark, men även ej ianspråktagen mark i form av skogsmark och jordbruksmark samt mindre delar av befintliga bostadsytor, verksamhetsytor och rekreationsytor.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt kapacitetsstarkt kollektivtrafikstråk i form av spårväg alternativt snabbussystemet BRT (Bus Rapid Transit).

Diarienummer: 2019-002806

Planhandlingar 

Utredningar 

Planhandlingar finns tillgängliga hos:

  • Kontaktcenter, Stationsgatan 12
  • Stadsbiblioteket, Svartbäckgatan 17
  • Gottsundabibliotek, Valthornsvägen 11

Digitala informationsmöten

För att minska risken för smittspridning av covid-19 bjuder vi in till ett antal digitala informationsmöten där vi presenterar förslaget och du har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter via en chatt.

Se mer information om datum och tid för möten här

Upplysningar i ärendet lämnas av handläggarna.

För information kring delsträcka A: Saga Wingård, 018-727 46 14
saga.wingard@uppsala.se

För information kring delsträcka B & C: Fanny Sundqvist, 018-727 38 67 fanny.sundqvist@uppsala.se

För information kring delsträcka D: Klara Alexanderson, 018-727 46 48 klara.alexanderson@uppsala.se

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

Mer information

Se film som introducerar till samrådet och få mer information på uppsala.se/sparvag

Mer information

Planarkitekt
Saga Wingård

Mer information

Planarkitekt
Fanny Sundqvist

Mer information

Planarkitekt
Klara Alexanderson
Uppdaterad: