Detaljplan för kvarteret Ängschampinjonen och Skogschampinjonen

Detaljplanen är ute på granskning under perioden 28 maj t.o.m. 18 juni 2021.

Planområdet omfattar kvarteren Ängs- och Skogschampinjonen i Norby. Fågelvägen är det cirka 3,5 kilometer till Stora torget.

Syftet med planen är att ersätta befintlig stadsplan för området med en ny detaljplan som överensstämmer med befintlig bebyggelse, samt möjliggöra viss tillbyggnad av bostadshusen i de båda kvarteren. Syftet är också att genom planbestämmelser värna det kulturhistoriska värdet och säkerställa den enhetliga gestaltningen inom de båda kvarteren.

Diarienummer: 2019-000434

Planhandlingar

Utredningar

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

 

Mer information

Planarkitekt
Fanny Sundqvist
Uppdaterad: