Detaljplan för kvarteret Bredablick

Detaljplanen var ute på granskning 2 under perioden 3 december–23 januari 2022.

Detaljplanen syftar till att komplettera kvarteret Bredablick med ett flerbostadshus. Detaljplanen ska även göra det möjligt att använda byggnaden för centrumändamål (till exempel butiker, service, kontor med mera), så att marken kan användas effektivt och för att få ett flexibelt innehåll i bebyggelsen.

Planområdet är beläget inom kvarteret Bredablick i den centrala delen av staden cirka 600 meter nordväst om resecentrum. Planområdet avgränsas av Kungsgatan och kvarteret avgränsas i övrigt av järnvägen, Skolgatan och Linnégatan.  

Diarienummer 2012-020195

Planhandlingar

Utredningar 

 

Kontakta oss

Planarkitekt
Nina Pisto-Forsberg
Uppdaterad: