Detaljplan för del av kvarteret Handpressen

Detaljplanen är ute på granskning mellan 29 april och 20 maj 2021.

Planområdet finns vid den sydvästligaste änden av Fyrislundsgatan med adressen Edvard Berlingsgatan 2.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av handelsverksamhet på fastigheten Årsta 37:2 som ett komplement till industriändamål som tillåts i den gällande detaljplanen.

Diarienummer: 2016-003699

Planhandlingar

Utredningar

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

Mer information

Planarkitekt
Kajsa Reslegård
Uppdaterad: