Detaljplan för kvarteret Hindsgavl

Detaljplanen är ute på samråd fr.o.m. 10 september t.o.m. 22 oktober 2021.

Planområdet ligger i stadsdelen Ekeby/Flogsta, cirka 2 kilometer sydväst om centrala innerstaden (Stora torget) och knappt 2,5 kilometer från Resecentrum.

Planen syftar till att kvarteret Hindsgavl ska utvecklas med ny bebyggelse för bostäder och centrumverksamhet i bottenvåningen, där bland annat dagens livsmedelsbutik får nya lokaler i bästa frontläge mot gata och torg. Syftet är även att kvarteret ska få ett tryggt, trivsamt och levande torg som länkar samman viktiga målpunkter och stråk i omgivningen

Diarienummer 2019-002975

Planhandlingar

Utredningar

Här kan du hitta mer information om planen för Ekeby/Hindsgavl.

Digitalt samrådsmöte

För att minska risken för smittspridning av covid-19 bjuder vi in till ett digitalt samrådsmöte. Under mötet får du en presentation av detaljplanen och du har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter till tjänstepersoner, politiker, byggherrar och arkitekterna bakom förslaget.

Du kan ställa frågor inför mötet redan nu

För att vara säker på att din fråga kommer att hinna hanteras, finns möjlighet att på förhand ställa din fråga via detta formulär.

Frågan behöver vara ställd senast måndag den 20 september kl. 08.00 (vi har förlängt tiden från den 16 september). Det kommer även att finnas möjlighet att ställa spontana frågor, muntligt under mötet.

OBS! Notera att du behöver lämna dina synpunkter till: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se, eller via formuläret under ”Tyck till” (längre ner på sidan) för att de officiellt ska komma med i samrådsredogörelsen och för att du ska ha rätt att senare överklaga detaljplanen.

Datum och tid

Måndagen den 20 september klockan 18.00-19.30

Anslut till mötet: En länk till mötet kommer att publiceras här under mötesdagen. Mötet kommer att hållas via Zoom.

Du ansluter bäst via en dator, men mobiltelefon eller surfplatta ska också fungera bra. Se till att du har god internetanslutning för att kunna se och höra presentationen bra.  

Personuppgifter på samrådsmötet

I och med att vi använder en extern plattform för det digitala samrådsmötet (Zoom) kan vi inte garantera att dina personuppgifter inte sparas av tredje part. Uppsala kommun sparar inte några personuppgifter från mötet. Om du vill vara säker på att dina personuppgifter inte sparas av tredje part, rekommenderar vi att du inte deltar på mötet utan istället tar del av handlingarna på denna webbsida och mejlar dina frågor och kommentarer.

Välkommen!

Andra sätt att påverka

Som ett komplement till samrådet finns det även möjlighet att ta del av, och tycka till om, kvarteret Hindsgavls framtida utveckling i en digital webbdialog. Där kan du lämna synpunkter kopplat till kartor och bilder, om hur detaljplaneförslaget skulle kunna genomföras, hur bebyggelsen kan komma att se ut och om det framtida torgets gestaltning. Webbdialogen ger alltså möjlighet att påverka sådant som inte i detalj regleras av detaljplanen. Webbdialogen kommer att hålla öppet under hela samrådstiden.

Se mer info här: https://www.placetoplan.com/kvarteret-hindsgavl

OBS! Alla synpunkter som kommer in via webbdialogen kommer att hanteras i det fortsatta arbetet med projekten som rör utvecklingen av kvarteret Hindsgavl. Dina synpunkter ger möjlighet till påverkan! Men, webbdialogen räknas inte som ett formellt yttrande i detaljplaneprocessen. För att behålla din rätt att senare kunna överklaga detaljplanen, måste dina synpunkter skickas in skriftligen ”den vanliga vägen”. Se mer under ”tyck till”.

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

Mer information

Planarkitekt
Lisa Björk

Mer information

Planarkitekt
Eleonore Albenius
Uppdaterad: