Detaljplan för kvarteret Siv

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 22 januari t.o.m. 5 mars 2021.

Planområdet omfattar den privata fastigheten Fålhagen 3:1 och delar av den kommunala fastigheten Fålhagen 1:32. Området avgränsas av järnvägen, Vaksalagatan, Storgatan och kvarteret Eldaren, söder om Roslagsgatan. Planområdet ligger centralt i Uppsala, cirka 300 meter från Resecentrum.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny kontors- och hotellbyggnad med handel i bottenvåningen. Planläggningen syftar även till att säkerställa att byggnaden utformas med en hög arkitektonisk kvalitet eftersom den ligger i ett centralt läge och syns tydligt från foajévåningen i Uppsala konsert och kongress (UKK). Syftet är även att säkerställa en viktig gång- och cykelväg utmed järnvägen.

Planhandlingar

Utredningar


Digitalt informationsmöte

För att minska risken för smittspridning av covid-19 bjuder vi in till ett digitalt informationsmöte. Under mötet får du en presentation av detaljplanen och du har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter i chatten eller muntligen.

Glöm inte att mejla dina synpunkter till: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se för att de officiellt ska komma med i samrådsredogörelsen. Du kan också mejla oss om du har frågor.

Datum och tid: Tisdag 16 februari klockan 18.00
Anslut till mötet: Klicka här för att ansluta till mötet 

Du behöver inte installera någon särskild app eller program för att delta i det digitala mötet. Allt du behöver är en dator, surfplatta eller telefon med webbläsare och internetanslutning.

Välkommen!

 Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

Mer information

Planarkitekt
Brita Bugge
Uppdaterad: