Detaljplan för kvarteret Trudhem

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 9 november t.o.m. 21 december 2020.

Planområdet utgörs av den drygt 1 800 kvadratmeter stora privatägda fastigheten Kvarngärdet 25:4 och ligger i korsningen mellan Storgatan och S:t Olofsgatan i innerstaden.

Planens syfte är att möjliggöra nya byggrätter samtidigt som de höga kultur- och arkitekturhistoriska värden som finns inom planområdet värnas. 

Planhandlingar

 Utredningar

Digitalt informationsmöte  

3 december kl. 18:00

Mötet kommer att hållas digitalt för att minska risken för smittspridning av Covid-19.
Under mötet presenteras förslaget till detaljplan och det är möjligt för mötesdeltagare att ställa frågor via en chattfunktion. Länken till mötet publiceras samma dag som mötet hålls.

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se 

Mer information

Planarkitekt
Emil Lindström
Uppdaterad: