Detaljplan för del av Fyrislund 6:11

Detaljplanen är ute på granskning fr.o.m. 8 oktober t.o.m. 29 oktober 2021.

Planområdet är beläget i sydöstra Fyrislund inom Uppsala Business Park och omfattar del av fastigheten Fyrislund 6:11. Fastigheten är belägen mellan Almungevägen, Anna Fabris gata och Virdings allé. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en ny byggnad med höglager samt kontors-, och produktionslokaler inom fastigheten Fyrislund 6:11, inom före detta Pharmacia- området (Uppsala Business Park).

Diarienummer 2020-001647

Planhandlingar

Utredningar

Övriga handlingar som har legat till grund för planförslaget

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

Kontakta oss

Planarkitekt
Nina Pisto-Forsberg
Uppdaterad: