Samrådshandlingar för broar i Börjetull

Samrådsunderlag för gång- och cykelbroar över Fyrisån och Librobäcken i Börjetull finns ute på samråd mellan 14 maj till 25 juni 2021.

Uppsala kommun har antagit en ny detaljplan för en del av industriområdet Börjetull. Börjetull ligger i nordvästra Uppsala cirka 2,5 km från resecentrum. Detaljplanen för Börjetull avgränsas av Börjegatan, Librobäcken, Fyrisån och Fyrisvallsgatan.

För att knyta ihop planområdet med omgivningen ska två gång- och cykelbroar uppföras. Den ena bron ska gå över Fyrisån och den andra över Librobäcken. I området längs med Librobäcken och Fyrisån finns idag grönområden som ska utvecklas för att öka tillgängligheten och vistelsekvaliteterna intill vattnet. Exempel på åtgärder är ett nytt gångstråk söder om Librobäcken, bänkar och vistelseytor, lekpark och viss röjning av vegetation.

Arbeten vid brobyggnationer samt trädäck och gradänger i Fyrisåns slänt kommer att utföras inom vattenområde, vilket innebär att en tillståndsansökan för vattenverksamhet ska upprättas enligt 11 kap 9 § miljöbalken. Aktuell handling utgör underlaget för samråd inför upprättande av tillståndsansökan för vattenverksamhet.

Berört område omfattas av strandskydd och aktuell handling omfattar även de åtgärder som kräver strandskyddsdispens. Ansökan om strandskyddsdispens samprövas med vattenverksamhetssansökan.

Samrådsunderlaget kommer att användas för samråd med myndigheter och enskilda som berörs av åtgärdena.

Diarienummer: PBN-2021-00033

Samrådshandlingar

Samrådsunderlag för gång- och cykelbroar över Fyrisån och Librobäcken i Börjetull (PDF, 3 MB)
Förslagsskiss grönområden (PDF, 16 MB)
Skisser över broar (PDF, 325 KB)

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se 

Kontakta oss

Projektledare
Helena Brämersson Gaddefors
Uppdaterad: