Upphävande av tomtindelning Berthåga 20:6

Detaljplanen är ute på samråd fr.o.m 8 maj t.o.m 29 maj 2020.

Berthåga 20:6 ligger längs med Berthåga byväg, i norra delen av bostadsområdet Berthåga.

Planläggningen syftar till att upphäva gällande tomtindelning för Berthåga 20:6. I förlängningen innebär det att fastigheten kan styckas till två fastigheter med möjlighet till nybyggnad av ytterligare ett bostadshus i enlighet med gällande stadsplan. 

Tyck till

Lämna synpunkter via formulär på uppsala.se

Kontakta oss

Planarkitekt
Lisa Björk
Uppdaterad: