Upphävande av tomtindelning Sunnersta 69:9

Detaljplanen var ute på samråd under perioden 2 juli t.o.m. 23 juli 2021.

Planområdet omfattar hela fastigehten Sunnersta 69:9 som ligger i västra Sunnersta längs med Askvägen.

Planändringen genomförs i syfte att undanröja nuvarande hinder för att stycka fastigheten Sunnersta 69:9 till två fastigheter.

Diarienummer: 2021-001288

Planhandlingar

 

Kontakta oss

Planarkitekt
Lisa Björk
Uppdaterad: