Detaljplaner som blivit antagna

Plan- och byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige har antagit följande detaljplaner. Sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda från samrådet eller granskningen har rätt att överklaga beslutet.

De sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende i området som under granskning och/eller samråd skriftligen framfört synpunkter som inte har tillgodosetts, får överklaga detaljplanen efter antagandet.

Detaljplanen vinner laga kraft 3 veckor efter att antagandebeslutet anslagits på kommunens digitala anslagstavla om ingen har överklagat.

Antagna detaljplaner av plan- och byggnadsnämnden

Detaljplan för del av kvarteret Handpressen
2016-003699

Upphävande tomtindelning Fjärdingen 27:5 och 27:6
2020-001465

Detaljplan för Almtunaskolan
2015-003236
Överklagades 2021-06-21

Detaljplan för kvarteret Sigbjörn, Torbjörns torg
2017-002462
Överklagades 2021-05-14

Detaljplan för Stjälksömmen (f.d. Sävja tennisklubb)
2012-020217
Överklagades 2021-05-19

Detaljplan för del av Sjöhagen, Almunge
2018-001921
Överklagades 2021-05-19

Detaljplan för kvarteret Assar
2015-002604
Upphävd efter beslut från Mark- och miljödomstolen

Detaljplan för del av kvarteret Dagfrid
Dnr 2014-001126
Upphävd efter beslut från Mark- och miljödomstolen

Detaljplan för Södra Kalkstenen del av Norby 31:74.
Dnr 2012-020122
Överklagades 2019-01-02.

 

Antagna detaljplaner av kommunfullmäktig

Detaljplan för kvarteret Hugin
Dnr 2017-003640
Överklagades 2021-06-30

Detaljplan för Ångkvarnen
Dnr 2016-000384
Överklagades 2021-07-12

Detaljplan för kvarteret Seminariet
Dnr 2017-002441
Överklagades 2021-02-19 

 

Uppdaterad: