Detaljplaner som blivit antagna

Plan- och byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige har antagit följande detaljplaner. Sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodsedda från samrådet eller granskningen har rätt att överklaga beslutet.

De sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende i området som under granskning och/eller samråd skriftligen framfört synpunkter som inte har tillgodosetts, får överklaga detaljplanen efter antagandet.

Detaljplanen vinner laga kraft 3 veckor efter att antagandebeslutet anslagits på kommunens digitala anslagstavla om ingen har överklagat.

Antagna detaljplaner av plan- och byggnadsnämnden

Detaljplan för Kv Sala i centrala staden
2015-001662
Överklagades 2020-06-24

Detaljplan för kvarteret Assar
Dnr 2015-002604
Överklagades 2020-05-12

Detaljplan för del av kvarteret Dagfrid
Dnr 2014-001126
Överklagades 2019-09-09

Detaljplan för Södra Kalkstenen del av Norby 31:74.
Dnr 2012-020122
Överklagades 2019-01-02.

 

Antagna detaljplaner av kommunfullmäktig

Detaljplan för Börjetull
2017-000287
Överklagades 2020-10-26

 

 

Uppdaterad: