Detaljplaner som blivit antagna

Plan- och byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige har antagit följande detaljplaner. Sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodsedda från samrådet eller granskningen har rätt att överklaga beslutet.

De sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende i området som under granskning och/eller samråd skriftligen framfört synpunkter som inte har tillgodosetts, får överklaga detaljplanen efter antagandet.

Detaljplanen vinner laga kraft 3 veckor efter att antagandebeslutet anslagits på kommunens digitala anslagstavla om ingen har överklagat.

Antagna detaljplaner av plan- och byggnadsnämnden

Upphävande av tomtindelning Svartbäcken 47:8 och 47:9 Dnr 2018-000703

Detaljplan för del av kv Mörsaren och Kanonen Dnr 2017-002124

Detaljplan för del av kvarteret Dagfrid Dnr 2014-001126

Detaljplan för Södra Kalkstenen del av Norby 31:74. Dnr 2012-020122 är Överklagad 2019-01-02.

Antagna detaljplaner av kommunfullmäktig

 

 

Uppdaterad: