Detaljplaner som blivit antagna

Plan- och byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige har antagit följande detaljplaner. Sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda från samrådet eller granskningen har rätt att överklaga beslutet.

De sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende i området som under granskning och/eller samråd skriftligen framfört synpunkter som inte har tillgodosetts, får överklaga detaljplanen efter antagandet.

Detaljplanen vinner laga kraft 3 veckor efter att antagandebeslutet anslagits på kommunens digitala anslagstavla om ingen har överklagat.

Antagna detaljplaner av plan- och byggnadsnämnden

Detaljplan för kvarteret Sigbjörn, Torbjörns torg
2017-002462

Detaljplan för Stjälksömmen (f.d. Sävja tennisklubb)
2012-020217

Detaljplan för Almunge brandstation
2018-003099

Detaljplan för del av Sjöhagen, Almunge
2018-001921

Detaljplan för del av kv Leoparden
2016-003524

Upphävande av tomtindelning Dragarbrunn 16:2
2019-001339

Upphävande av tomtindelning för Uppsala Dragarbrunn 20:2
2018-002261

Detaljplan för kvarteret Assar
2015-002604
Upphävd efter beslut från Mark- och miljödomstolen

Detaljplan för del av kvarteret Dagfrid
Dnr 2014-001126
Överklagades 2019-09-09

Detaljplan för Södra Kalkstenen del av Norby 31:74.
Dnr 2012-020122
Överklagades 2019-01-02.

 

Antagna detaljplaner av kommunfullmäktig

Detaljplan för kvarteret Seminariet
Dnr 2017-002441
Överklagades 2021-02-19

Detaljplan för Börjetull
2017-000287
Överklagades 2020-10-26

 

 

Uppdaterad: