Detaljplaner som vunnit laga kraft 2021

Laga kraft är en juridisk term som innebär att ett beslut inte längre kan överklagas. Det innebär att innehållet i detaljplanen då får genomföras.

Plan- och byggnadsnämnden fattar beslut om att anta en detaljplan. Beslutsdatum finns angivet i beslutet, under sammanträdesdatum.
Detaljplanen vinner sedan laga kraft 3 veckor efter det att antagandebeslutet satts upp (anslagits) på kommunens anslagstavla, om den inte blivit överklagad. Längst ned i dokumentet ser man både beslutsdatum och anslagsdatum.


Läs mer på Boverkets webbplats om vad ett beslut om laga kraft innebär:
Standardförfarande
Utökat förfarande

 

Detaljplan för Brillinge 2:2 och 4:4
(diarienummer 2015-000522)

23 mars 2021

Detaljplan för Kv Sala i centrala staden
(diarienummer 2015-001662)

16 mars 2021

Upphävande av tomtindelning Sunnersta 79:5
(diarienummer 2019-002991)

24 februari 2021

Detaljplan för ny skola i Gottsunda
(diarienummer 2018-002675)

12 mars 2021

Uppdaterad: