Bebyggelse

Bebyggelsen i centrala Uppsala består av flera karaktärsområden som kan utvecklas på olika sätt. För att utveckla centrala staden för framtiden krävs kunskap och respekt för olika tiders stadsplanering. Uppsalas stadssiluett är en viktig del av Uppsalas själ och varumärke och ska respekteras när staden byggs ut.

Genom att skapa förutsättningar för verksamheter i stadens bottenvåningar gynnas gaturummet och stadslivet. Stadens tak kan utnyttjas på ett bättre sätt så att de fyller fler funktioner.

Här hittar du en mer högupplöst karta över bebyggelse.

Inriktning bebyggelse

Levande bottenvåningar

Stärk den långsiktiga stadslivsutvecklingen genom att skapa förutsättningar för verksamheter i stadens bottenvåningar.

Utnyttja taken

Taken ska utnyttjas på ett bättre sätt så att de fyller fler funktioner.

Hushöjder och siktlinjer

Befintliga hushöjder och siktlinjer respekteras särskilt i området mellan Uppsala slott, Carolina Rediviva, domkyrkan och UKK. Högre hus kan under tillåtande omständigheter prövas utanför stadens mest centrala delar.

Nya stadskvarter

Omvandlingsområden ska bidra till en utvidgning av stadskärnan, så att fler människor kan bo och verka där.

Berika befintlig bebyggelse

Förändring av och tillägg i den befintliga innerstadsmiljön ska bidra till ett ökat stadsliv och högre kvalitet i stadsmiljön.

Utveckla kulturmiljön

Kulturmiljön ska värnas, göras mer levande och mer tillgänglig.

Utgå från områdets karaktär

Stadens olika karaktärer ger variation och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar med stadsliv i fokus.

Uppdaterad: