Plats och park

Uppsalas gaturum, platser, torg, parker och årum är förutsättningar för stadslivet. En stor del av Uppsalas identitet präglas av de offentliga rummen och det liv som levs där.

Tillsammans bygger innerstadens platser, parker och stråk till en samverkande helhet – de blir stadens vardagsrum och mötesplats. Det betyder också att de offentliga rummen ska rymma många olika aktiviteter som sker både samtidigt och över tid. Extra viktigt är att ge barn och unga mer plats att vistas, umgås och ta plats i de centrala offentliga rummen.

Här kan du se en mer högupplöst karta över plats och park.

Inriktning plats och park

Ett levande Årum

Årummet ska kontinuerligt utvecklas till ett attraktivt vistelserum och rörelsestråk.

Flexibla torg

Torgen ska få en mer flexibel användning och ge plats för evenemang, handel och möten.

Fler och bättre parker

Parkerna ska bli flera och få en tydligare funktion efter stadens behov.

Intressanta nyckelstråk i gatunätet

Uppsalas nyckelstråk i gatunätet ska upprustas för att ge bättre förutsättningar för handel och stadsliv.

Nya kopplingar

Stadens gator och offentliga rum ska tydligare knytas samman; under järnvägen, över ån och genom kvarter

Utveckla Kulturstråket

Uppsalas mest värdefulla historiska miljöer ska knytas samman och aktiveras genom att skapa flera målpunkter

 

Uppdaterad: