Översiktsplan och andra styrdokument

Översiktsplanering

Översiktsplanen är kommunens samlade strategi för hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras – i staden, på landsbygden och i tätorterna. Planen ska visa vägen för beslut om dagens och framtidens Uppsala.

Läs om översiktsplanering på uppsala.se

Fördjupade översiktsplaner

I ett område där kommunen vill vägleda utvecklingen mer i detalj kan planen fördjupas. Det kan gälla till exempel ett utvecklingsområde i staden, en hel tätort eller ett större verksamhetsområde på landsbygden. På uppsala.se kan du läsa de fördjupade översiktsplanerna.

Läs fördjupade översiktsplaner på uppsala.se

Innerstadsstrategi

Kommunen har också en innerstadsstrategi, som är en del av översiktsplanen.

Läs innerstadsstrategin på uppsala.se.

Andra styrdokument för stadsutveckling

I kommunen finns olika handlingsplaner, strategier och program som ska vägleda oss kring hur vi ska bygga och utveckla staden och regionen fysiskt. På uppsala.se kan du läsa mer om några av de handlingsplaner och program som ska hjälpa oss att utveckla Uppsala.

Arkitekturpolicy
Riktlinje för belysning
Policy för hållbar utveckling
Riktlinjer för Uppsalas stadmiljö
Riktlinjer för Uppsalas parker

Uppdaterad: