Kvarteret Siv omvandlas för att skapa ett mer levande centrum

19 juni beslutade plan- och byggnadsnämnden att inleda plananläggning för kvarteret Siv, där Sivia Torg ligger idag. Den nya fastighetsägaren, Alma Fålhagen AB, vill uppföra en ny kontors- och hotellbyggnad med handel i bottenvåningen.

Fastigheten Fålhagen 3:1 utgör hela kvarteret Siv och är centralt beläget mellan Vaksalagatan, Storgatan, Roslagsgatan och järnvägen.

– Uppsalas innerstad ska vara ett levande centrum och hela Uppsalas vardagsrum. Med sitt centrala läge ser vi goda förutsättningar för att kvarteret Siv efter ombyggnation kan bli en mer självklar del av centrum. Men den kommande detaljplanen kommer inte antas om det inte finns en plan för de nuvarande hyresgästerna, säger Ylva Stadell (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Planområdet ligger i nära anslutning till stråket Vaksalagatan-Drottninggatan som kommunen utvecklar under projektnamnet Paradgatan. Programmet för Paradgatan antogs av byggnadsnämnden och kulturnämnden 2010 och innebär en gradvis omvandling av Vaksalagatan-Drottninggatan till ett attraktivt promenadstråk i staden.

– Med kontor, hotell och levande handel längs Vaksalagatan kan vi knyta ihop östra och västra sidan av staden. Förhoppningsvis kan vi även få en uteservering på taket med utsikt över stan för Uppsalaborna att njuta av, säger Erik Pelling (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Fastighetsägaren ansvarar för kommunikation med sina hyresgäster och att finna lösningar för dem på gängse sätt.

Beslut om antagande beräknas till andra kvartalet år 2021, under förutsättning att planprocessen kan genomföras i sin helhet. Planarbetet har följande preliminära tidplan:

  • Samråd andra kvartalet 2020
  • Granskning fjärde kvartalet 2020
  • Antagande andra kvartalet 2021
20 juni 2019