Ångkvarnen

Detaljplanen möjliggör nybyggnad av cirka 900 bostäder, tre förskolor samt cirka 4000 kvadratmeter lokalyta i bottenvåningar. Planen kommer även att skydda fem kulturhistoriskt värdefulla byggnader vilka tillsammans rymmer cirka 10 000 kvadratmeter centrumverksamhet.

Ångkvarnen Skeppskajen omfattar det område i stadsdelen Kungsängen där Lantmännen tidigare bedrev livsmedelsindustri. Projektets syfte är att göra det möjligt att utveckla området med bostäder, verksamheter och förskolor inom det befintliga industriområdet. Platsens centrala läge ska tas tillvara och en tät, attraktiv och varierad stadsbebyggelse ska skapas. En del befintliga byggnader ska bevaras och återanvändas med nya funktioner.

Projektet ska bidra till att binda samman Kungsängen med stadskärnan och åstråket. Byggnaderna som vetter mot Fyrisån ska integreras med planerna för åstråket för att förlänga stadskärnan söderut och skapa nya mötesplatser i bästa solläget. 

I området är mycket mer på gång, läs om området Kungsängen

Bild: Visionsbild kvarteret Ångkvarnen. 

Ångkvarnen Skeppskajen har ett strategiskt viktigt läge för utvecklingen av innerstaden och färdigställandet av programområdet för Kungsängen. Ångkvarnen blir stadens nya förbindelselänk mellan det befintliga Kungsängen, stadskärnan och Fyrisån. Projektet ger förutsättningar för att inrymma kulturverksamheter i de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och kan därför få en stor betydelse för allmänheten och besökare.

Planarbetet startade 2016 och detaljplanen har varit på samråd under hösten 2019. Utbyggnaden av området är stor och omfattande och förväntas pågå i ungefär 10 år. Kommunen äger en marginell del av marken inom projektet, övrig mark ägs av en byggaktör.

I området kan det finnas förorernad mark. Därför kommer området saneras noga innan vi börjar bygga för att inte riskera att föroreningarna sprids till grund- och ytvatten. 

Detaljplanen vann laga kraft den 7 juni 2022

Planförslaget var ute på granskning mellan den 7 december 2020 och den 11 januari 2021. Därefter har planförslaget godkänts av plan- och byggnadsnämnden den 29 april och detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 14 juni 2021.

Beslutet om antagande fick efter överklagande laga kraft 7 juni 2022

Se detaljplanen för Ångkvarnen på Uppsala.se

Rivningen av silobyggnader påbörjades under våren 2023 och beräknas pågå till årsskiftet 2023–2024. De första bostäderna beräknas vara klara 2026, och hela området beräknas vara färdigbyggt 2036.

Hitta hit

Planområdet ligger utmed Fyrisån i stadsdelen Kungsängen, i den södra delen av innerstaden. Området avgränsas av Islandsgatan i norr, Ångkvarnsgatan i öster, Fyrisån i väster och av nybyggda bostäder i söder.

Kartbild över projektets utbredning

Kontakt

Kontakta oss

Projektledare
Karin Varberg
Uppdaterad: