Ångkvarnen

Vi har sedan 2016 arbetat med en detaljplan för kvarteret Ångkvarnen. Syftet med planen är att skapa en central stadsdel med unik industrikaraktär. Med torg, stråk och gator vill vi skapa bra kopplingar mellan stadskärnan, Kungsängen och Fyrisån.

Detaljplanen ska också göra det möjligt att bygga cirka 900 bostäder, tre förskolor och cirka 4 000 kvadratmeter lokaler. Vi vill också skydda fem kulturhistoriskt värdefulla byggnader. De industribyggnader som ska vara kvar kommer att byggas om så att de kan användas på andra sätt. 

I området är mycket mer på gång, läs om området Kungsängen

Bild: Visionsbild kvarteret Ångkvarnen. 

Förorenad mark ska saneras 

I området kan det finnas förorernad mark. Därför kommer området saneras noga innan vi börjar bygga för att inte riskera att föroreningarna sprids till grund- och ytvatten. 

Det här händer nu

16 maj beslutade plan- och byggnadsnämnden att detaljplanen ska ut på samråd. Samrådet startar under vecka 25 (17-23 juni), de aktuella samrådshandlingarna publiceras på sidan för "detaljplaner öppna för synpunkter"

Hitta hit

Planområdet ligger utmed Fyrisån i stadsdelen Kungsängen, i den södra delen av innerstaden. Området avgränsas av Islandsgatan i norr, Ångkvarnsgatan i öster, Fyrisån i väster och av nybyggda bostäder i söder.

Kontakt

Mer information

Planarkitekt
Brita Christiansen
Uppdaterad: