Historia Ekeby: Här fanns Skandinaviens största kakelfabrik

I Hindsgavl och Ekeby har mycket hänt genom åren. Bland annat fanns ett mycket känt bruk här en gång i tiden med en kakelfabrik. I detaljplanearbetet har Upplandsmuseet gjort en kulturhistorisk utredning av Ekeby, här delar vi ett utdrag ur deras sammanfattning.

Flygbild över Ekeby från 1975 då det mest var jordbruksmark i området och ett

Flygbild över Ekeby från 1975 då det mest var jordbruksmark i området och ett nedlagt bruk. Röd streckad linje visar aktuellt planområde.

Fram till 1980 bestod kvarteret Hindsgavl och dess närområde i huvudsak av jordbruksmark. I sydost fanns bebyggelse med koppling till bruket Upsala-Ekeby. Bruket bildades 1886 mot bakgrund av att Ekebys marker innehöll tjocka lager av ishavslera, som lämpade sig för tillverkning av tegel, kakel och lergods. Inledningsvis tillverkades tegel.

Under 1917–1970 var Upsala-Ekeby Skandinaviens största kakelfabrik med tillverkning av kakelugnar och kakelplattor som brukets stora produkter. På 1930-talet inleddes produktionen av prydnadsföremål i lergods som fick sin storhetstid främst på 1950-talet. Då var många framstående formgivare och konstnärer anställda vid Uppsala-Ekeby.

1977 upphörde all tillverkning vid bruket, som då hade omkring 600 anställda. Kvar fanns mark och byggnader som varit knutna till Ekebys jordbruk – industribyggnaderna, tjänstemannavillor och arbetarbostäder.

År 1979 upprättades en stadsplan för Flogsta-Ekebyområdet. Grunden till planen var en översiktsplan för Flogsta-Ekeby från 1977. Enligt planen skulle bebyggelsen vara varierande med avseende på lägenhetsutformning, utformning av byggnader, hustyper med mera.

27 augusti 2021