Ekeby

I hjärtat av Ekeby, cirka 2,5 kilometer från Uppsala C, ligger kvarteret Hindsgavl. Här planerar vi tillsammans med fastighetsägaren Genova för nya bostäder, mer centrumverksamhet och ett nytt torg.

Illustration över hur Hindsgavl kan utvecklas enligt förslaget. Gula och tegelfärgade byggnader 4-5 våningar höga som är tänkta att smälta in i befintlig miljö.

Bild: Illustration Genova/Dinelljohansson Bilden visar hur Hindsgavl skulle kunna byggas. Det är gula, vita och tegelfärgade hus som möter befintlig tegelbyggnad i bakgrunden. I botten på den nya bebyggelsen finns en större livsmedelsbutik. 

Vi vill utveckla området för att ge fler möjlighet att bo i denna del av staden, utöka kvarterets befintliga service och möjliggöra ett nytt, tryggt, trivsamt och levande torg.

Enligt planförslaget finns det möjlighet att bygga en u-formad byggnad i fyra-fem våningar med cirka 80 lägenheter. En gemensam bostadsgård i söder föreslås också. I bottenvåningen föreslås i huvudsak centrumverksamhet. Kvarterets torg får ett nytt läge för att länka samman viktiga målpunkter och stråk i Ekeby. Dagens livsmedelsbutik får nya och större lokaler i bästa frontläge mot Nordengatan och torget.

Fastighetsägare Genova Flogsta AB äger större delen av kvarteret Hindsgavl. I kvarteret finns idag en livsmedelsbutik, en parkeringsyta och ett allmänt torg.

Beslut och dialogmöten Hindsgavl

2022-10-20 

Detaljplanen för kvarteret Hindsgavl antogs av plan- och byggnadsnämnden. Planen får laga kraft tre veckor senare om ingen överklagar.

2022-05-31 

Informationsmöte hölls i Flogstaskolan under granskning för allmänhet. 

2021-09-20 

Samrådsmöte hölls digitalt den 20 september med cirka 25 deltagare. 

2021-08-26

Plan- och byggnadsnämnden fattade beslut den 26 augusti 2021 att låta det detaljplanförslag som fastighetsägaren och Uppsala kommun tagit fram gå ut på samråd.

Mer information i nyheten om planförslaget och samrådet på uppsala.se

Mer information om samrådet och planhandlingarna på uppsala.se

2019-12-12

12 december 2019 beslutade plan- och byggnadsnämnden att planuppdraget från 2013 skulle avbrytas. Därefter har kommunen arbetat fram ett nytt koncept för kvarteret Hindsgavl utifrån inkomna synpunkter och nya riktlinjer.

Här kan du läsa tjänsteskrivelsen. 

Här kan du läsa om fastighetsutvecklarens förslag. 

Här kan du läsa om beslut av detaljplaneuppdrag. 

2019-12-18

Ett informationsmöte genomfördes i området 18 december 2019, då det omarbetade förslaget visades. Vid mötet deltog flera politiker från plan- och byggnadsnämnden med bland annat Ylva Stadell (S) ordförande i plan- och byggnadsnämnden, planchef och planhandläggare från stadsbyggnadsförvaltningen, arkitekter från DinellJohansson samt moderator Jonas Helling.

Här kan du öppna presentationen som visades vid mötet