Samrådet avslutat med nästan 100 yttranden

Det stora engagemanget i den föreslagna detaljplanen i Ekeby och kvarteret Hindsgavl gav många synpunkter. De flesta synpunkter handlade om höjden på husen, trafikfrågor och tillgången av sol- och dagsljus. Nu sammanställs alla synpunkter i en redogörelse och vår ambition är att förslaget ska ställas ut på granskning till sommaren 2022.

När samrådet för kvarteret Hindsgavl avslutades den 22 oktober hade vi fått in nästan 100 yttranden (som innehåller synpunkter) på detaljplaneförslaget. Cirka 30 av dessa yttranden kommer från myndigheter, kommunala nämnder, ledningsägare och intresseföreningar. Övriga synpunkter har lämnats av privatpersoner, varav de flesta bor i nära anslutning till planområdet.

Många olika perspektiv i samrådsyttrandena

De inkomna yttrandena från allmänheten berör i huvudsak bebyggelsens höjd och läge och konsekvenser kopplade till sol- och dagsljustillgång för närboende. Även trafik- och parkeringsfrågor tas upp i många yttranden. Därutöver lyfts bland annat klimataspekter, dagvattenhantering och grönska. Torgets placering och utformning har det också lämnats många synpunkter om.

28 synpunkter i den digitala dialogkartan

Under samrådet gavs också möjlighet att lämna synpunkter i en digital dialogkarta. Syftet var att samla in synpunkter på den föreslagna utformningen, det vill säga sådant som inte styrs av detaljplanens bestämmelser men som ändå kan ge viktiga inspel i planarbetet och genomförandet därefter.

Dialogkartan resulterade i 28 synpunkter. Representationen mellan åldersgrupperna är relativt ojämnt fördelad, de flesta som svarade var i åldersgruppen 30–59 år. Samtliga synpunkter lämnades av boende i området, i närheten eller i andra delar av Ekeby.

Förbättringsförslagen i dialogkartan handlade främst om ökad hänsyn till befintlig bebyggelse. Det kom också synpunkter (6 st) på att det föreslagna torget och parkmiljön som är tänkt att ligga intill inte är efterfrågat av invånarna. Några menar också att det föreslagna torget är för litet och att det är bättre att marken används för bostadsbebyggelse om det innebär att våningsantalet kan sänkas.

Sammanställning av yttranden pågår nu 

Nu arbetar vi med att sammanställa alla de yttranden som kommit in under samrådet. Yttrandena sammanfattas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Vi siktar på att ställa ut ett bearbetat planförslag, inklusive samrådsredogörelsen för granskning innan sommaren 2022 efter beslut i plan- och byggnadsnämnden.

Granskningen innebär ännu ett tillfälle för alla som lämnat synpunkter under samrådet att lämna synpunkter igen. Vi planerar också att bjuda in till ett möte i samband med granskningen och vår förhoppning är att detta kan ske fysiskt, gärna på plats i anslutning till planområdet.

Utvärdering av samrådsmötet

I ett nyhetsbrev till boende gick en förfrågan ut om att tycka till om själva samrådsmötet. Vi fick ett fåtal svar, vilket innebär att vi inte kan publicera dessa här eftersom det kan härledas till olika personer. Flera lyfte dock att de önskat ett fysiskt möte och att de upplevde att de inte fick svar på frågorna som ställdes och att det fanns för lite tid för diskussion. 

Vi är glada för den återkopplingen och ska se över om vi kan förbättra kommande möten, både inom detta och andra projekt. Tack till er som bidrog till detta!

17 november 2021