Detaljplan för Södra Kalkstenen, del av Norby 31:74, information om antagande

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 6 november 2018 till och med 27 november 2018. Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt och bemött de skriftliga synpunkter som framförts till plan- och byggnadsnämnden i ett utlåtande. Inför planens antagande har plan- och byggnadsnämnden tagit del av utlåtandet. Utlåtandet och övriga handlingar i ärendet finns tillgängliga hos plan- och byggnadsnämnden.

Planförslaget kommer att behandlas vid plan- och byggnadsnämndens sammanträde tidigast 19 december 2018.

Detta är inte ett ytterligare tillfälle att yttra sig över förslaget till detaljplan utan en information inför plan- och byggnadsnämndens behandling av ärendet.

10 december 2018