Förändringar i detaljplan för kvarteret Södra Kalkstenen, del av Norby 31:74

25 oktober beslutade plan- och byggnadsnämnden att ställa ut detaljplan för kvarteret Södra Kalkstenen, del av Norby 31:74, för en ny granskning. Förslaget har förändrats och innebär färre byggnader än tidigare förslag.

Det nya förslaget

Förslaget innebär en minskning med ett hus jämfört med det förslag som presenterades på granskningen våren 2018. Detaljplanen gör det möjligt att bygga tre punkthus i max 8 våningar och ett lamellhus i max 5 våningar med sammanlagt cirka 110 lägenheter. För att det ska vara enkelt att nå området behöver en ny väg anläggas från Norbyvägen till området. Hänsyn ska tas till den befintliga naturmiljön. Det innebär att utpekade träd och berghällar ska bevaras.

Tidigare granskningar

Detaljplanen har varit utställd för granskning två gånger tidigare, under våren 2014 och våren 2018. Alla yttranden från de tre granskningarna kommer att sammanställas och bemötas av stadsbyggnadsförvaltningen i ett utlåtande. Plan-, och byggnadsnämnden ska sedan godkänna utlåtandet innan detaljplanen antas.

Planhandlingarna revideras nu och kommer att publiceras under sidan detaljplaner öppna för synpunkter när granskningsperioden startar under november. Då har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

26 oktober 2018