Blodstensskogen kan bli naturreservat

Uppsala kommun är nu på gång med en anpassad plan för byggandet av bostäder i Eriksberg. För att spara den skog som kommit att kallas ”Blodstensskogen” planeras istället för bostäder närmast Norbyvägen, liksom ett område öster om Norbyvägen. För att skydda skogen permanent utreds också möjligheterna för att låta den ingå i Hågadalen-Nåstens naturreservat. Beslut väntas tas vid kommunstyrelsen den 16 juni.

De tidigare planerna på att bygga bostäder i området Södra kalkstenen mötte motstånd från närboende, som ville bevara skogen som naturområde. Detaljplanen upphävdes sedan av mark- och miljödomstolen som ansåg att en miljökonsekvensbeskrivning saknades. Uppsala kommun har sedan dess utrett vad som är möjligt att planera i området med hänsyn till skogens naturvärden.

För att skydda skogen permanent planerar Uppsala kommun nu dessutom för att utreda om den kan ingå i Hågadalen-Nåstens naturreservat. Vid sammanträdet den 16 juni väntas kommunstyrelsen ta beslut om att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda hur ett inrättande av naturreservat bäst bevarar naturvärden och funktioner för närnatur och friluftsliv.

– Jag är glad att vi nu har hittat en bra väg framåt för Eriksberg. Med den här lösningen fredar vi skogen samtidigt som vi ser till att fler får möjlighet att bo i fantastiska Eriksberg, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Tanken är att sammanbinda reservatsbildningen i Blodstensskogen/Södra Kalkstenen med befintliga intilliggande reservaten i Hågadalen-Nåsten och Stadsskogen. Genom att binda ihop ytan med de befintliga reservaten säkras gröna korridorer vilket är positivt för djur, växter och friluftsliv.

Förutom synpunkter och protester mot de tidigare byggplanerna enligt lagliga vägar har också aktivister byggt en stor koja uppe i träden i skogen. Från Uppsala kommun är förväntningen att kojorna rivs snarast, då byggplanerna är stoppade och ett permanent skydd mot exploatering av skogen är på gång. Kojorna är olagliga och utgör en skaderisk för människor som rör sig i området, inte minst barn. Kommunen får också in många anmälningar från personer som upplever att det känns otryggt med kojorna.

31 maj 2021