Detaljplaneprocessen: Nu förbereds granskning

Detaljplanen för den första etappen, Ställverket, i Främre Boländerna är snart klar för granskning. De synpunkter som kommit in under samrådsprocessen redovisas i samband med att planen går ut på granskning.

Två kvinnor planerar vid bord

Foto: Johnér bildbyrå, Caiaimage

Under 2020 var detaljplaneförslaget öppet för samråd. En del synpunkter kom då in och dessa har vi hanterat och i vissa fall tagit hänsyn till i planeringen framåt. En sammanställning av synpunkterna kommer att redovisas när detaljplanen går ut på granskning,

Vi planerar att få till ett granskningsbeslut innan sommaren. Om allt går som planerat kommer detaljplanen att vara godkänd under andra halvan av 2021.

Utreder och förbereder genomförandet av planen 

För att snabbt kunna genomföra åtgärder enligt detaljplanen, förbereder vi oss genom att förprojektera. Det innebär att vi utreder och planerar för byggnadshöjder på gator, detaljstuderar parker, dagvattenhantering bland annat. Vi förbereder också exploateringsavtal som ska gälla mellan kommunen och byggherren. Avtalet reglerar hur byggherren kan bygga och förhålla sig till detaljplanens krav med de förutsättningar som finns på just deras fastighet.

 

25 februari 2021