Medborgardialog i Kulturpunkten

Den 26 maj bjöd Uppsala kommun in boende i Gottsundaområdet till en medborgardialog i Kulturpunkten i Gottsunda Centrum. Drygt 200 Gottsundabor deltog på dialogen som var upplagd som ett ”öppet hus” med temastationer och dragningar där vi presenterade nuläget i arbetet med planprogrammet.

Utöver en välkomststation hade det ”öppna huset” även en station med övergripande information där Översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för Södra staden presenterades. På plats fanns även fyra olika stationer där besökarna fick lämna sina synpunkter och idéer.

En vision och fyra kärnvärden

Det finns fyra kärnvärden som har blivit identifierade som viktiga styrkor att förstärka och värna om i arbetet med utvecklingen i Gottsundaområdet. De fyra kärnvärdena är:

 • Nära till allt
 • Livet i det gröna
 • Ett område för alla
 • Kreativ kultur

Den vision som lyftes under dialogen löd: "Gottsundaområdet – Naturnära myllrande stadsliv"

Gottsunda är ett lättillgängligt centrum för södra Uppsala. Området erbjuder ett myllrande stadsliv nära rekreation och naturens lugn. Här förenas höghus och villor, stora handelskedjor, lokalt entreprenörskap och ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Innergårdarnas ståtliga tallar leder via fotbollsplaner och strövområden ned till Mälarens stränder. I livet mellan husen, i parker och på torg möts människor från världens alla hörn. Kontrasterna är områdets styrka och skapar en innovativ miljö där allt är möjligt.

Dina platser

Under dialogen fick besökarna markera olika platser i Gottsundaområdet som de ansåg bra och dåliga, samt platser som de hade idéer om.

Bra platser

De platser som besökarna lyfta upp mest som en bra platser var Gottsundagipen och promenadstråket längs Gula stigen.

Dåliga platser

Flera besökare lyfte fram otrygga parkeringsplatser, förekomst av olovlig bilkörning, skötseln av Valsätraparken och problem med trafiklösningar.

Idéplatser

Under dialogen kom väldigt många idéer om hur olika platser kan utvecklas. Många av idéerna handlade om Gottsundagipen och behovet av nya kvaliteter i form av mötesplatser, park-/torgkvaliteter och festlokaler.

Nya byggnader – var och hur?

Vid den här stationen fanns en stor karta av Gottsundaområdet med klossar som kunde användas för diskussion om var och hur ny bebyggelse kan skapas på ett bra sätt. Mycket av den tilltänkta bebyggelsen skulle kunna tillkomma längs Hugo Alfvéns väg. Åsikterna om detta varierade. Vissa tyckte att naturmarken längs Hugo Alfvéns väg var viktig att bevara för att det är en del i känslan av området. Andra tyckte att det vore bra att ersätta naturen med bebyggelse och utvecklingen av nya platser.

Vad brinner du för?

När Gottsundaområdet utvecklas och förändras uppstår möjligheter till att utveckla området så att det blir ännu bättre i framtiden. Det finns även risker med förändringen. Under dialogen fanns ett antal möjligheter och risker presenterade. Besökarna fick sedan fylla i hur de uppfattade dessa och ange vilka de tyckte var viktigast.

Möjligheter

 • Häftiga nya hus i blandade storlekar och boendeformer (18)
 • Vi boende får vara med och påverka (18)
 • Mer affärer, restauranger och service (12)
 • Fula platser görs fina (12)
 • Positiv bild av området som plats att bo på och besöka (12)

Risker

 • Gröna platser och träd försvinner (31)
 • För mycket hus så att det blir för tätt (21)
 • Hyrorna höjs för mycket (13)
 • Fortsatt orättvisa (arbetslöshet, diskriminering, segregation) (9)

Utöver detta kom det även upp nya möjligheter och risker. Flera av tankarna handlade om att bebyggelsen kan bli mer blandad och att bostadstyper som det idag inte finns så många av kan skapas i området. Det fanns också önskemål om nya fotbollsplaner och förbättrad upprustning av parker och gator.

Presentation av kommunens planer och arbetet hittills

Under kvällen presenterade vi var planprogramsarbetet stod i tre olika omgångar. I presentationerna lyftes att Gottsunda-Ultuna pekas ut som en framtida stadsnod som ska komplettera innerstaden med aktiviteter, verksamheter och bostäder i framtiden. 3000–5000 nya bostäder är en trolig uppskattning av hur många fler bostäder som skulle kunna finnas i området i ett långt perspektiv.

De två stora vägarna i området, Gottsunda allé och delar av Hugo Alfvéns väg, pekas ut som stadsstråk där kapacitetsstark kollektivtrafik ska gå (snabba bussar eller spårväg) och där man kan utveckla fler bostäder och verksamheter – särskilt i hållplatslägen så att fler människor ska få tillgång till både service och hållbara transporter.

Sammanställning av dialogen

Se en sammanställning av medborgardialogen den 26 maj (PDF, 2 MB)

Bilagor

Bilaga 1. Sammanställning av Kärnvärden och vision (PDF, 339 KB)

Bilaga 2. Presentation av kommunens arbete hittills (PDF, 2 MB)

Bilaga 3. Sammanställning av Mina platser (PDF, 2 MB)

Bilaga 4. Sammanställning av Risker och möjligheter (PDF, 245 KB)

Bilaga 5. Utvärdering av medborgardialogen (PDF, 99 KB)

1 juli 2016