Kvarteret Hugin

Kvarteret Hugin ligger i änden av Kungsängsgatan, vid Hamnesplanaden, Östra Ågatan, Strandbodgatan och Dragarbrunnsgatan. Den befintliga bebyggelsen i kvarteret Hugin uppfördes huvudsakligen under 1970-talet och står idag inför ett omfattande renoveringsbehov. Den tidigare gällande detaljplanen vann laga kraft 2005. I samförstånd mellan kommunen och fastighetsägaren Vasakronan fastigheter AB inleddes därför ett arbete med att upprätta ett detaljplaneprogram.

Planprogram

Ett planprogram togs fram 2017, i programmet formuleras följande vision för utvecklingen av Hugin:
Kvarteret Hugin ska omvandlas från att ha varit stadens yttre gräns mot ett industriområde till att bli en levande och blandad innerstadsmiljö. Kvarterets läge ger en möjlighet att utvidga stadskärnans stadsliv genom att binda samman den södra delen av Kungsängen med stadskärnan. Programområdet bedöms kunna rymma nya lägenheter, arbetsplatser, centrumverksamheter och förskola som fyller gator och platser med liv. En ny stadsdelspark vid Hamnesplanaden förstärker den gröna länken mellan Järnvägen och Fyrisån. Vid Östra Ågatan möter kvarteret årummet där Hamnplan ska utvecklas till ett finrum för Uppsalaborna i bästa kvällssolsläge.

Programmet delar in kvarteret i två delområden, delområde A närmast ån med huvudsakligen bostadsutveckling och delområde B närmast Dragarbrunnsgatan med kontor och verksamheter. Genom delområde B pekar programmet ut en möjlig siktlinje och stråk för cyklister och fotgängare. Bostäderna i delområde A kompletteras med en ny stadsdelspark och en förskola. Mellan de båda delområdena leder en ny gata tvärs genom kvarteret.

 Läs programhandlingen för kv Hugin (PDF, 25 MB)

Samråd, detaljplan för kvarteret Hugin

Detaljplanen som nu är på samråd, följer i huvudsak de inriktningar som slås fast i planprogrammet. Kvarterets indelning i två delområden ligger kvar men bebyggelsestrukturen har utvecklats något, främst till följd av att några befintliga byggnader i delområde B nu föreslås bevaras och byggas till. Bevarandet av byggnader gör det i sin tur möjligt att parkeringsbehoven delvis kan tillgodoses i ett befintligt, underjordiskt garage. Parkeringsplatser föreslås också få plats i nya underjordiska garage i bägge delområdena.

Läs mer här om samrådet för detaljplanen

Delområde A 

I delområde A föreslår detaljplanen bostadsbebyggelse som ordnas som ett storgårdskvarter. I kvarteret får två gårdshus uppföras till högst fem våningar. Höjden på övriga byggnader skiftar mellan fem och sju våningar.

Intill bostadskvarteret, längs Hamnesplanaden, anläggs en 25 meter bred park som blir en del i ett grönområde som sträcker sig från Hamnplan i väster till Resecentrum i öster. En ny förskola med plats för fyra avdelningar föreslås uppföras inom bostadskvarteret. Förskolan behövs för att möta det behov som uppstår till följd av exploateringen.

Delområde B

Bebyggelsestrukturen i delområde B har förändrats sedan planprogrammets godkännande. Fastighetsägaren har utrett möjligheten att bevara några av byggnaderna. Det är en avvägning mellan miljöhänsyn och detaljplanens övergripande mål att minska barriäreffekterna av kvarterets nuvarande utformning. Beslutet har resulterat i att en byggnad, uppdelad på två byggnader närmast Dragarbrunnsgatan, kan bevaras och byggas till.

Ny gata 

Mittemellan planområdets två delar dras en ny allmän gata fram. Gatan har en utgör en fysisk sammanlänkning av Kungsängsgatan i norr med Muningatan i söder. 

Park 

I planen ingår en ny stadsdelspark i delområde A, längs med Hamnesplanaden. Parken blir cirka 25 meter bred och ska innehålla fria gräsytor och lekmöjligheter. Befintliga träd ska sparas i största möjliga utsträckning.

Förorenad mark 

Förorenade massor har påträffats inom stora delar av planområdet. Föroreningarna härstam-mar främst från cirka 100 år av gastillverkning på fastigheten. Föroreningar i grundvatten har inte kunnat undersökas eftersom något grundvatten inte påträffats vid undersökningarna. Innan byggnadsarbeten kan påbörjas ska marken saneras så att Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning uppfylls.

Planprocess och tidplan

Detaljplanarbetet genomförs med följande preliminära tidplan:

  • Samråd första kvartalet 2020
  • Granskning tredje kvartalet 2020
  • Godkännande i PBN fjärde kvartalet 2020
  • Antagande första kvartalet 2021

Kontakta oss

Planarkitekt
Jussi Haavisto
Uppdaterad: