Kvarteret Hugin

Kvarteret Hugin ligger i ena änden av Kungsängsgatan, vid Hamnesplanaden, Östra Ågatan, Strandbodgatan och Dragarbrunnsgatan. Den befintliga bebyggelsen i kvarteret Hugin uppfördes huvudsakligen under 1970-talet och står idag inför ett omfattande renoveringsbehov.

Detaljplan för kvarteret Hugin

Ett förslag till detaljplan för kvarteret Hugin var var ute på granskning vintern 2020/2021 och vi fick in 29 yttranden. Detaljplanen vann laga kraft 5 maj 2022.

Läs granskningshandlingar och samrådsredogörelse för kvarteret Hugin

Illustrationsplan över hur byggnaderna kan komma att placeras

Illustrationsplan Alma arkitekter

Ett planprogram togs fram 2017

I programmet formuleras följande vision för utvecklingen av Hugin:
Kvarteret Hugin ska omvandlas från att ha varit stadens yttre gräns mot ett industriområde till att bli en levande och blandad innerstadsmiljö. Kvarterets läge ger en möjlighet att utvidga stadskärnans stadsliv genom att binda samman den södra delen av Kungsängen med stadskärnan. 

Programmet delar in kvarteret i två delområden, delområde A närmast ån med huvudsakligen bostadsutveckling och delområde B närmast Dragarbrunnsgatan med kontor och verksamheter. Genom delområde B pekar programmet ut en möjlig siktlinje och stråk för cyklister och fotgängare. Bostäderna i delområde A kompletteras med en ny stadsdelspark och en förskola. Mellan de båda delområdena leder en ny gata tvärs genom kvarteret.

 Läs hela programhandlingen från 2017 för kv Hugin (PDF, 25 MB)

Mer information

Stadsbyggnadsförvaltningen
Uppdaterad: