Kvarteret Hugin

Kvarteret Hugin ligger i änden av Kungsängsgatan, vid Hamnesplanaden, Östra Ågatan, Strandbodgatan och Dragarbrunnsgatan. Detaljplaneprogrammet för kvarteret Hugin formar stadsbyggnadsvisionen för området och ger utvecklingsinriktningen för det fortsatta planarbetet. Programmet redogör även för de förutsättningar som råder. Programmet ska utgöra vägledning och underlag för kommande detaljplanering av området, vilket kan komma att ske etappvis och över tid.

Förutsättningarna för utveckling av programområdet bedöms som goda. Vid en nyplanering av hela kvarteret Hugin bedöms programområdet kunna inrymma runt 500 nya bostäder, kontor, verksamheter, handel och förskola som fyller gator och platser med liv.

Med en funktionsblandad bebyggelse med innerstadskaraktär, nya mötesplatser och en ny struktur skapas bättre förutsättningar för kvarteret att bli en del av stadskärnan och främja innerstadens utveckling söderut. Stadsbyggnadsvisionen bygger på att programområdet omvandlas från att ha utgjort stadens yttre gräns mot ett industriområde till att bli en levande och blandad innerstadsmiljö. Programområdets läge ger en särskild strategisk möjlighet att utvidga innerstadens stadsliv genom att förstärka sambandet mellan det före detta industriområdet i Kungsängen och innerstaden.

Längs Hamnesplanaden utvecklas och vidgas den befintliga parkremsan till en allmän park. Parken utgör en del av det grönstråk som sträcker sig från årummet och Hamnplan till Resecentrums perronger. Den utveckling av programområdet som föreslås, bedöms ge en positiv påverkan på rekreationsmöjligheterna i närområdet och bli en dragare inom Södra Åstråket.

Ett antal generella utformningsprinciper beskriver hanteringen av bebyggelsens skala, utformning med mera som led i att uppnå stadsbyggnadsvisionen. I attraktiva lägen ges plats för lokaler och verksamheter av olika slag. Bostadshusens bottenvåningar ges en hög våningshöjd för att möjliggöra flexibilitet för framtida förändringar i innehåll.

Detaljplaneprogrammet för kvarteret Hugin har målet att antas under första kvartalet år 2021, därefter kan detaljplanen genomföras. Utbyggnaden inleds med att allmän plats i form av lokalgator byggs ut. Därefter byggs kvartersmarken ut. Avslutningsvis anläggs den allmänna parken. Projektet bedöms vara färdigställt tidigast år 2028

 Läs programhandlingen för kv Hugin (PDF, 25 MB)

 

Kontakta oss

Planarkitekt
Jussi Haavisto
Uppdaterad: