Kapellgärdet

Kapellgärdet har omvandlats från ett område med småindustri och kontor, till att främst utvecklas med nya bostäder och service.

I norra delen av Kapellgärdet fortsätter byggandet av nya bostadskvarter. Förutom bostäder byggs det två mindre förskolor och ett vårdboende.

Läs detaljplanen för Norra Kapellgärdet

Åtgärder längs järnvägen

  • Gång- och cykelvägen breddad
  • Ny belysning uppsatt
  • Bullerskydd byggt utmed sträckan

Bullerskydd byggt utmed järnvägen

Kommunen har genomfört buller- och riskreducerande åtgärder inom Kapellgärdet och ett bullerskydd är byggt under 2023.

Bullerskyddet är 800 meter långt och runt 2,5 - 3,4 meter högt och är beläget utmed gång- och cykelvägen mellan Gamla Uppsalagatan och Råbyvägen.

Åtgärder som återstår är ytbehandling, såsom målning och klotterskydd.

På kartan syns bullerplankets sträckning i lila.

bullerskydd_karta_400px.png