Kvarngärdet

Området Kvarngärdet fortsätter att utvecklas. I sydvästra delen av Kvarngärdet vid korsningen av Råbyleden och Vattholmavägen planerar vi för bostäder, studentlägenheter, förskolor och verksamheter.

I Kvarngärdet vill vi utvidga innerstaden genom bostadsbebyggelse med lokaler i bottenvåningarna. Infartsvägarna Råbyvägen och Vattholmavägen kommer att succesivt omvandlas till stadsgator. Den nya detaljplanen gör det möjligt med totalt cirka 800 nya lägenheter.

Illustration av Uppsalahems byggnad

Illustration som visar hur byggnaden kan komma att utformas mot Vattholmavägen. Illustrationen är gjord av Metod arkitekter.

Studentbostäder

Den bostadsbebyggelsen som finns inom det befintliga studentbostadsområdet kommer att kompletteras med sex punkthus, cirka 240 studentlägenheter. Bebyggelsen i kvarteret Vapenhuset är de enda av studentbostadshusen på Kvarngärdet som till det yttre i stort sett är oförändrade sedan de byggdes.

Byggrättsgränsen vid Vattholmavägen har flyttats ett par meter bort från gatumarken för att ge plats åt kastanjeallén som i och med detta kommer att bevaras intakt.

Mötesplats och förskolor

I hörnet vid korsningen Vattholmavägen/Råbyvägen ska ett litet torg anläggas. Här skapas en ny mötesplats både för boende i stadsdelen och för besökare från andra delar av Uppsala. Torget kommer att bli bullerutsatt, men får ett fint läge för sol under större delen av dagens timmar. I bottenvåningarna invid torget ska det finnas lokaler för handel. I bottenvåningen mot Råbyvägen ställs krav på handelsyta som motsvarar behovet för en ny livsmedelsbutik.

Nya bostäder skapar också ett behov av nya förskoleplatser. Fastigheten Kvarngärdet 7:3, som idag inrymmer en förskola, kommer att bebyggas med bostäder. Den förskolans mark behöver ersättas och därför finns inom planförslaget två förskoletomter, med plats för sammanlagt nio förskoleavdelningar. 

I bildens framkant löper Råbyvägen, Vattholmavägen syns delvis i bildens vänstra del.

Ny detaljplan för Kvarngärdesskolan

17 juni 2020 antog plan- och byggnadsnämnden en detaljplan som handlar om att riva den gamla Kvarngärdesskolan och bygga en ny. Att renovera den befintliga skolan skulle bli dyrare än att bygga en ny och byggnaden har inga kulturhistoriska värden. Den nya skolan ska rymma närmare dubbelt så många elever tack vare ytterligare en våning. En smartare placering av byggnaden möjliggör även bättre friyta per elev.

Uppdaterad: