Kapellgärdet

Kapellgärdet har omvandlats från ett område med småindustri och kontor, till att främst utvecklas med nya bostäder och service.

I norra delen av Kapellgärdet fortsätter byggandet av nya bostadskvarter. Förutom bostäder byggs det två mindre förskolor och ett vårdboende.

Läs detaljplanen för Norra Kapellgärdet

Åtgärder längs järnvägen

  • Gång- och cykelvägen breddas
  • Ny belysning sätts upp
  • Bullerskydd byggs utmed sträckan

Gång- och cykelvägen breddas

Gång- och cykelvägen som löper parallellt med järnvägen mellan Gamla Uppsalagatan och Råbyvägen, byggs om och blir klart under 2023 (i tidigare information har vi kommunicerat 2022, men projektet är försenat). Alla gator som ansluter till gång- och cykelvägen berörs av arbetet. Gående och cyklister kommer därför hänvisas till annan tillfällig väg.

Det är skyltat vid gång- och cykelvägen om att den snart ska stängas av. Projektet är försenat och därför har skylten suttit uppe länge. Gång- och cykelvägen kan användas som vanligt fram tills att den stängs av och nya skyltar sätts upp. 

Bullerskydd byggs utmed sträckan

Kommunen genomför buller- och riskreducerande åtgärder inom Kapellgärdet och bygger ett bullerskydd. En utredning av bullernivåer från fordons- och järnvägstrafik visade att bullernivåerna överskred riktvärdena.

Bullerskyddet blir 800 meter långt och runt 2,5-3,4 meter högt. Det ska byggas utmed gång- och cykelvägen mellan Gamla Uppsalagatan och Råbyvägen. Bullerskyddet kläs in med grönska på utvalda ställen och blir delvis även transparent.

Arbetet med bullerplanket har blivit försenat, men pågår fortfarande.

På kartan syns bullerplankets sträckning i lila och gång- och cykelväg i gult. 

bullerskydd_karta_400px.png