Kungsängstorg & Hamnesplanaden

I september 2023 svarade närmare 300 personer i en medborgardialog på frågor om Kungsängstorg och Hamnesplanaden och hur områdena kan förbättras. Medborgardialogen är en viktig pusselbit i det pågående arbetet med utvecklingen av Kungsängstorg och Hamnesplanaden. Tack till dig som deltog!

Så tyckte deltagarna om Kungängstorg och Hamnesplanaden

Kungsängstorg - en grön oas mitt i staden

Kungsängstorg är en viktig grön och lugn oas mitt i staden. Många svarade att uppskatte träden som finns där idag och ser gärna att ännu mer grönska tillkommer till platsen. Sittplatser och plats för folkliv, lokala marknader och mindre evenemang är något som önskas. Ett område som även lyftes var att belysning är viktigt för att skapa trygghet. Flera deltagare nämnde även att konstverket på torget, Grisbrunnen, kännetecknar platsen och bör bevaras.

Hamnesplanaden - en enhetlig grön promenad Hamnplan och Fyrisån

Hamnesplanaden ses som en möjlig plats att bjuda in till umgänge och picknick. Önskemål om lekytor för barn och mer konst framkom. Deltagarna påpekade också vikten av träd för temperaturreglering och skugga, öppna gräsytor och blommor. Men även plats för vatten och olika sittplatser.

Kommentarer i urval

Svar till uppskattning av föreslagna utvecklingen av Kungsängstorg och vad som saknas:

”Uppskattar platsen för evenemang och torghandel, mycket grönska, plats för boulespel/isbana, gott om sittplatser, uteserveringar och bra med parkering för bil/cykel” – Man 30-39 år

”Möjlighet till umgänge och aktivitet” – Kvinna 80- år

”Behåll gräs. Bra att träden är kvar. Bra med belysning, ökad trygghet” –  Kvinna 70-79 år

”Jag uppskattar träden och att det finns många sittplatser. Jag saknar kanske en tydligare avskärmning från Kungsängsgatan och omkringliggande byggnader. T.ex. buskar, lägre mur, längsgående pergola (som i. Tullgarnsparken eller Rosariet i Stadsträdgården). Jag tror att man kan satsa på att göra detta torg mer intimt, till skillnad från många övriga torg i Uppsala!” –  Kvinna 20-29 år

”Trevligt med kafé men för mycket sten och för lite grönska” – Man 50-59 år

Svar till uppskattning av föreslagna utvecklingen av Hamnesplanaden och vad som saknas:

”Uppskattar mycket blommor och plantering. Trevliga stråk att röra sig på, kul med mycket konst såklart. Fint med grönytor. Jättefint!” –  Kvinna 20-29 år

”Mer lekmöjligheter saknas i området, Låt det ta plats. Men gillar att det är mycket grönt och att gräs finns” – Man 30-39 år

”Uppskattar grönskan och att det känns enhetligt och en passage men ändå inbjudande att stanna upp för umgänge” – Kvinna 50-59 år

”Flera olika typer av sittplatser. Om man vill äta sin medhavda lunch vid bord. Om man vill sträcka ut sig i solen alt. skuggan.” – Kvinna 70-79 år

”Uppskattar att det även här finns mycket grönska, gott om sittplatser/loungemöbler, konstverk och en del öppna ytor med plats för att sola/ha aktiviteter” – Man 30-39 år

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från medborgardialogen.
Resultat – Kungsängstorg och Hamnplanaden (länk till resultat)

Vad händer med resultatet

Responsen från de som rör sig i området är värdefullt för att Kungsängstorg och Hamnesplanaden ska kunna fortsätta utvecklas. Svaren kommer användas som en referens i förvaltningens fortsatta arbete med att förbättra Kungsängstorg och Hamnesplanden för de som bor och vistas i Uppsala kommun.

Tack för ert deltagande och bidrag till detta stadsutvecklingsprojekt.

Vill du delta i medborgardialog?

Uppsala kommun genomför ibland medborgardialoger inom olika frågor. En möjlighet för medborgarna till inflytande och delaktighet i samhällets utveckling. På webbplatsen Uppsnack - Uppsala kommun (länk) kan du läsa mer om både pågående och genomförda medborgardialoger.