Kungsängstorg

Från centrum på väg till bostadsområdet i Kungsängen passerar du Kungsängstorg. Det kallades tidigare för Svintorget. Uppsala kommun kommer att rusta torget under 2025 som en del i utvecklingen av området.

Kungsängstorg har bytt utseende flera gånger. I samband med att intilliggande kvarter byggs om och nya verksamheter flyttar in i området ska torgytan ses över. Ny möblering, bättre belysning och mer variationsrik grönska är några önskemål inför ombyggnaden. 

På gång på Kungsängstorg

2023 prövar vi att förlägga mer aktiviteter på torget, bland annat höll vi en mobilitetsdag för seniorer i maj, en växtmarknad i juni och en invånardialog i september.

Till sommaren ställdes också en lång solbänk, bänkbord, belysning och fler blomsterurnor ut vid Kungsängstorg för att göra torget trevligare att vara vid. I och med det bjuder vi in till en, för många, okänd pärla i Uppsalas innerstad. 

Se skissförslag för utvecklingen av Kungsängstorg och Hamnesplanaden

Här kan du ta del av skisser som visar hur Kungsängstorg och Hamnesplanaden kan utvecklas. Vi vill gärna att du lämnar synpunkter på förslagen och berätta hur du skulle vilja använda torget i framtiden. 
Ta del av skissförslag för utveckling av Kungsängstorg

Lämna synpunkter på skissförslagen

Hur vill du att Kungsängstorg och Hamnesplanaden ska utvecklas i framtiden? I vår webbenkät kan du ge synpunkter på skisserna och berätta vad du tycker är viktigt när platsen utvecklas. Här kan du också se vad andra har tyckt. Syftet med enkäten är att undersöka platsens möjligheter som underlag för planering och beslut. Enkäten tar max fem minuter att svara på. Vi behöver ditt svar senast 31 oktober.

Just nu kan du inte svara på enkäten på grund av tekniska problem.

Kungsängstorgs historia 

Kungsängstorg, även kallat Svintorget, har historiskt sett varit en handelsplats för bönder från kringliggande byar, som reste in till staden för att sälja sina varor. På och runt fontänen på torget finns konstverket och fontänen Grisbrunnen, för att påminna om platsens ursprungliga användning. På den här platsen samlade också Linné sina studenter inför de naturexkursioner han höll i. 

”Nya Riksbankshuset” uppfördes 1989. Det uppfördes som penningdepå och fick då inbrottsskydd, en 30-tons hiss och stora kassavalv. 1995 lämnade Riksbanken byggnaden och efter det stod den tom tills Uppsala Auktionskammare köpte den 2012. Byggnaden ritades av Carl Nyrén. 

Kungsängstorg blir en del av ett grönt promenadstråk

I området pågår en större stadsutveckling som har stor påverkan på allmän platsmark. Det ger möjligheter att skapa ett unikt stråk för gående i öst-västlig riktning som hjälper innerstaden att växa söderut. Vi kallar projektet för ”Green Line”. Stråket kommer att knyta ihop Fyrisån med Uppsala stationsområde och erbjuda en vandring genom staden, kulturen och historien omgärdad av grönska. 

Se mer information om Green line

Uppdaterad: