Kungsängstorg

Från centrum på väg till bostadsområdet i Kungsängen passerar du Kungsängstorg. Det kallades tidigare för Svintorget. Uppsala kommun kommer att rusta torget under 2025 som en del i utvecklingen av området.

Kungsängstorg har bytt utseende flera gånger. I samband med att intilliggande kvarter byggs om och nya verksamheter flyttar in i området ska torgytan ses över. Ny möblering, bättre belysning och mer variationsrik grönska är några önskemål inför ombyggnaden. 

Medborgardialog om framtidens Kungsängstorg

Under hösten 2023 medverkade Uppsalabor i en medborgardialog om Kungsängstorg och Hamnesplanaden.  Dialogen har markerat starten för att forma dessa platser till en ännu mer levande och trivsamma delar av Uppsala kommun. Tack för ert deltagande och bidrag till detta stadsutvecklingsprojekt.

Ta del av medborgardialoger om framtidens Kungsängstorg här (länk)

Kungsängstorgs historia 

Kungsängstorg, även kallat Svintorget, har historiskt sett varit en handelsplats för bönder från kringliggande byar, som reste in till staden för att sälja sina varor. På och runt fontänen på torget finns konstverket och fontänen Grisbrunnen, för att påminna om platsens ursprungliga användning. På den här platsen samlade också Linné sina studenter inför de naturexkursioner han höll i. 

”Nya Riksbankshuset” uppfördes 1989. Det uppfördes som penningdepå och fick då inbrottsskydd, en 30-tons hiss och stora kassavalv. 1995 lämnade Riksbanken byggnaden och efter det stod den tom tills Uppsala Auktionskammare köpte den 2012. Byggnaden ritades av Carl Nyrén. 

Kungsängstorg blir en del av ett grönt promenadstråk

I området pågår en större stadsutveckling som har stor påverkan på allmän platsmark. Det ger möjligheter att skapa ett unikt stråk för gående i öst-västlig riktning som hjälper innerstaden att växa söderut. Vi kallar projektet för ”Green Line”. Stråket kommer att knyta ihop Fyrisån med Uppsala stationsområde och erbjuda en vandring genom staden, kulturen och historien omgärdad av grönska. 

Se mer information om Green line

Uppdaterad: