Kvarteret Sala

Kvarteret Sala, i korsningen Dragarbrunnsgatan, Smedsgränd ska renoveras med en inglasad arkad och möjlighet till kontor- och affärsverksamhet. Planen, godkändes av plan- och byggnadsnämnden 28 maj 2020 och syftar till att ge ett lyft i stadsmiljön med ett mer levande kvarter.

Flygfoto över kvarteret Sala
Fotomontage: Flygvy från öster över förslag till utbyggnad i kvarteret Sala. Illustration av Wåhlin arkitekter. Observera att det är en illustration, slutresultatet kan komma att se annorlunda ut.

Syftet med den nya detaljplanen för kvarteret Sala är att möjliggöra för fler affärer och arbetsplatser i centrala Uppsala men också att lyfta stadsmiljön i Smedsgränd som en fortsättning på satsningarna runt Forumtorget. Restaureringen av kvarteret ger också en trevligare passage mellan Forumtorget och stadshuset.

Den nya detaljplanen möjliggör 7 500 kvadratmeter för kontor- och affärsverksamhet i innerstaden och ligger i linje med översiktsplanen och innerstadsstrategin.

Detaljplanen har varit på granskning under februari–mars 2020 och sammanlagt inkom 14 yttranden, varav tre utan erinran mot planförslaget. Synpunkterna behandlade i huvudsak kulturmiljö, inglasning av arkader, tillgänglighet, och eventuell påverkan på miljökvalitetsnormer. Planförslaget har kompletterats och förtydligats inför antagandet, men inte förändrats.

Granskningshandlingar för kvarteret Sala

Uppdaterad: