Kvarteret Vapenhuset

Området Kvarngärdet fortsätter att utvecklas. I sydvästra delen av Kvarngärdet vid korsningen av Råbyleden och Vattholmavägen ligger kvarteret Vapenhuset där vi planerar för bostäder, studentlägenheter, förskolor och verksamheter.

Detaljplan för kvarteret Vapenhuset

Detaljplanen för kvarteret Vapenhuset fick laga kraft 17 augusti 2022. Detaljplanens syfte är att utvidga innerstaden genom att komplettera med stadsmässig bostadsbebyggelse om cirka 800 nya lägenheter, lokaler i bottenvåningarna längs med Vattholmavägen och Råbyvägen samt en ny förskola.

Planområdet är uppdelat i två delar, en större del i söder och en mindre del i norr. I det södra området avgränsas planerad bebyggelse av Vattholmavägen i väster och Råbyvägen i sydost.

Ta del av detaljplanen för kvarteret Vapenhuset på uppsala.se

Studentbostäder

Den bostadsbebyggelsen som finns inom det befintliga studentbostadsområdet kommer att kompletteras med sex punkthus, cirka 240 studentlägenheter. Bebyggelsen i kvarteret Vapenhuset är de enda av studentbostadshusen på Kvarngärdet som till det yttre i stort sett är oförändrade sedan de byggdes.

Se bilden nedan i större format
Karta_planerat_omrade_Vapenhuset.jpg
Bild ovan: Karta över det planerade området.

Utbyggnadsetapper och tidplan

De nya bostäderna och lokalerna i området kommer att byggas av Borätt AB, Uppsalahem AB och JM AB.

Våren 2024 inleder Borätt produktionsstart för den första etappen i det södra kvarteret då huskroppen längs Vattholmavägen uppförs. Byggstart för den andra etappen längs Råbyvägen planeras preliminärt med start om ca 2 år.
Därefter uppförs ett nytt bostadskvarter intill Råbyvägen. Över tid byggs också nya hus mellan de befintliga studentbostäderna i storkvarteret. Det är i dagsläget oklart när den nya bostadsbebyggelsen längs Vattholmavägen startar liksom omvandlingen av kvarteret i planområdets norra del.

Under våren 2024 kommer en ledningsflytt att utföras längs med Råbyvägen närmast korsningen med Vattholmavägen, vilket kommer att påverka framkomligheten. Åtgärden utförs för att möjliggöra utbyggnad av resterande del av Borätts kvarter.

Under hösten 2024 bygger kommunen en ny gata mellan Vattholmavägen och Råbyvägen norr om det södra kvarteret. Allt eftersom de nya bostadshusen byggs kommer kommunen att bygga om och anpassa intilliggande gator (Djäknegatan, Vattholmavägen och Råbyvägen) till den nya bebyggelsen.
Bakom Korskyrkan planeras en ny förskola. Här kommer kommunen att bygga en ny gata söder om Korskyrkan fram till den nya förskolan.

Parker och lekplatser

Kommunen kommer att utvidga och rusta upp Höganäsparken på grund av de nya bostäderna i området. Den preliminära tidplanen är att upprustningen av parken ska vara klar i samband med att de första bostäderna i området är klara för inflyttning.

Service, skolor och förskolor

Nya bostäder skapar ett behov av nya förskoleplatser. Detaljplanen gör det möjligt att bygga en ny förskola bakom Korskyrkan samt ersättningslokaler för förskoleverksamhet i det kvarter i norr där det idag bedrivs förskoleverksamhet.

I hörnet vid korsningen Vattholmavägen/Råbyvägen ska ett litet torg anläggas. Här skapas en ny mötesplats både för boende i stadsdelen och för besökare från andra delar av Uppsala. Torget kommer att bli utsatt för buller, men får ett fint läge för sol under större delen av dagen.

I bottenvåningarna invid torget ska det finnas lokaler för handel. I bottenvåningen mot Råbyvägen ställs krav på handelsyta som motsvarar behovet för en ny livsmedelsbutik. Byggstart för den etapp där livsmedelsbutiken ingår planeras preliminärt om cirka 2 år

 

Ny detaljplan för Kvarngärdesskolan

17 juni 2020 antog plan- och byggnadsnämnden en detaljplan som handlar om att riva den gamla Kvarngärdesskolan och bygga en ny. Att renovera den befintliga skolan skulle bli dyrare än att bygga en ny och byggnaden har inga kulturhistoriska värden. Den nya skolan ska rymma närmare dubbelt så många elever tack vare ytterligare en våning. En smartare placering av byggnaden möjliggör även bättre friyta per elev.

Ta del av detaljplanen för Kvarngärdesskolan på uppsala.se

Uppdaterad: