Klart med ny byggaktör i etapp 2

Nu är det klart att det blir JM som får option att bebygga kvarteren vid Fyrislundsgatan/Johannesbäcksgatan i Östra Sala backe. Husen kommer husera omkring 170 lägenheter plus affärer, restauranger och annan service. Byggstart planeras våren 2023.

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott beslutade den 26 januari att det blir JM som får option på att ensamma förhandla med kommunen om att köpa kvarstående byggrätter inom Östra Sala backe etapp 2. Konkurrensutsättningen hölls under sommaren och hösten 2021.Projektet består av cirka 170 lägenheter och cirka 700 kvm lokaler för centrumändamål, till exempel affärer, kaféer, restauranger eller annan service. 

– Jag är glad att vi nu kan gå vidare med ett bra förslag som innebär en blandning av bostadsrätter, seniorlägenheter och ägarlägenheter i hus byggda med klimatsmarta trästommar och lokaler för affärer och annan service i Östra Sala backe. Det behövs för att mota bostadsbristen och skapa fler jobb, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Husen motsvarar Uppsala kommuns krav på hållbart byggande med antingen trästomme eller klimatförbättrad betong. Alla hus kommer att ha solceller. Byggaktören har också förbundit sig att upprätta en bilpool och är medlemmar i Uppsala klimatprotokoll. Bostäderna kommer att bli äganderätter och bostadsrätter, varav omkring 60 lägenheter blir seniorbostäder. 

– Projektet har höga ambitioner inom klimatområdet och kommer med sina boendeformer bidra till Östra Sala Backe som stadsdel, säger Fredrik Andersson, projektledare, Uppsala kommun. 

Byggandet planeras påbörjas under andra kvartalet 2023. 

Bakgrund Östra Sala backe 
Projektet Östra Sala backe syftar till att binda ihop de två stadsdelarna Årsta och Sala backe genom att uppföra bostadsbebyggelse där det tidigare gick en kraftledning.  Fyrislundsgatan ska även göras om till en mer stadsmässig gata med signalreglering och många korsningspunkter. I den nya stadsstrukturen tillkommer också små parker med olika utformning. 

Östra Sala backe har ambitionen att bli det mest klimatanpassade området i Uppsala, och har stått som pilotprojekt inom hållbart byggande med robusta material, bra inomhusklimat och hälsosamma byggnader.  

10 februari 2022