Kommunen ingår samarbete för mer hållbara bostäder i Östra Sala backe

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott har beslutat att tilldela Sveafastigheter Bostad AB rollen som ankarbyggherre i Östra Sala backe, etapp tre och även ett ge bolaget i fråga markanvisningsavtal för 7000 kvm bruttoarea.

Ankarbyggherrens roll är att bevaka genomförandefrågor och bidra med sina praktiska erfarenheter under planprocessen.

Stadsbyggnadsförvaltningen har genomfört en urvalsprocess för ankarbyggherre i Östra Sala backe, etapp tre. Byggaktörerna har utvärderats utifrån deras kunskap och erfarenhet av detaljplanprocesser, hållbarhetsaspekter samt deras förmåga att skapa prisrimliga bostäder för en bred målgrupp.

Beslutet innebär att stadsbyggnadsförvaltningen ska samarbeta med Svea fastigheter Bostad AB som bistår med kvalitetssäkring av hela detaljplanen och utvecklingen för etapp tre av Östra Sala backe. Målsättningen är att samarbetet ska bidra till hållbara bostäder utifrån såväl ekonomisk, socialt och ekologiskt perspektiv samt uppnå en effektiv byggprocess för alla byggaktörer som slutligen får markanvisning inom etappen. En markanvisning är ett första steg inför en eventuell försäljning av kommunal mark. Markanvisning sker enligt kommunens gällande riktlinjer och kommande mark¬försäljning sker till marknadsmässigt pris.

Preliminär tidplan

Vintern 2021: beslut om markanvisningsavtal
Vintern 2021: antagen detaljplan
Vintern 2022: beslut om köpeavtal

30 september 2019