Planen klar för nästa etapp av Östra Sala backe

Nu är detaljplanen klar för utbyggnad av ännu en etapp av Östra Sala backe. Planområdet bygger ihop Sala backe, Årsta och Gränby och omfattar bland annat 500 bostäder, en förskola och lokaler för affärer, restauranger och annan service.

Plan- och byggnadsnämnden beslutade den 27 januari att anta en detaljplan för Östra Sala backe etapp 3a. Planen möjliggör en fortsatt stadsutveckling längs Fyrislundsgatans norra del som länkar ihop Östra Sala backe med Gränby och Sala backe. Det är planerat för tre kvarter med cirka 500 bostäder, en förskola med fyra avdelningar och cirka 1000 kvadratmeter för affärer, restauranger eller annan centrumverksamhet.

Byggnadshöjderna kommer att variera mellan tre och sju våningar, med de högre byggnaderna mot Fyrislundsgatan för att skapa bullerfria innergårdar. Mot Johannesbäcksgatan är hushöjderna lägre och kvarterstrukturen mer uppbruten. Området kommer även innehålla en park på cirka 2200 kvadratmeter.

Justeringar efter synpunkter
Detaljplanen var ute för granskning under augusti-september 2021. Då inkom 21 yttranden, som i huvudsak handlade om behov av olika verksamheter i området, trafik och tillgänglighet, exploatering, förskolans friyta och vattenfrågor.

Bland annat justerades den maximala bygghöjden för en av byggnaderna (den sydöstra byggnaden i det mellersta kvarteret) från sex våningar till fem och kravet på andelen centrumverksamhet har sänkts från 50 till 30 procent i den byggnad som vetter mot parken, då den endast kan angöras från en sida.

28 januari 2022