Senaste nytt från Östra Sala backe stadsutvecklingsprojekt

Pågående projekt, samrådsmöte, detaljplanearbeten, nya filmer med mera...

Först och främst vill vi tacka alla som hade möjlighet att svara på den digitala enkätundersökningen som vi skickade ut tidigare i vår. Era synpunkter är viktiga och hjälper oss i arbetet framåt med kommunikationen runt utvecklingen av området.

Detaljplanearbeten

Detaljplanen för Östra Sala backe etapp 3A är ute på samråd. Samrådstiden pågår från och med 6 maj till den 17 juni. Under samrådstiden finns det chans att tycka till om planförslaget.

Dina synpunkter ska vara inlämnade senast 17 juni och du kan antingen skicka dem till Uppsala kommun, plan- och byggnadsnämnden, 753 75 Uppsala eller via formuläret på uppsala.se.

Ta del av samrådshandlingar för etapp 3a

Digitalt informationsmöte

Vi kommer att ha ett digitalt informationsmöte för att minska risken för smittspridning av Covid-19. Under mötet kommer det vara möjligt att ställa frågor via en chattfunktion.

Tid: Tisdag 26 maj, 18.00
Länk för att delta i mötet: Anslut till det digitala informationsmötet

Alla är välkomna att delta!

Etapp 3A i stora drag

Etapp 3a utgör tre kvarter i områdets norra del. Området avgränsas av Johannesbäcksgatan i väster, Fyrislundsgatan i öster och Alrunegatan i söder. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt stadsutveckling inom Östra Sala backe, med en tät kvartersstruktur innehållande en blandning av bostäder, förskola och verksamheter. Strukturen av bebyggelse och gator ska bidra till att skapa en levande och varierad stadsmiljö som länkar samman Östra Sala backe med de omgivande stadsdelarna Gränby och Sala backe.

Ta del av samrådshandlingar för etapp 3a

Planarbete etapp 3B

Planarbete pågår för detaljplanen för Östra Sala backe etapp 3B som utgör det nordligaste kvarteret upp mot Vaksalagatan och ytan inom bussnoden vid Gränby centrum. Här planeras för kontor och verksamheter. Ett samråd för detaljplanen är planerat till slutet av 2020. Atrium Ljungberg AB har en markanvisning av all mark inom etappen.

Pågående projekt

Allmän plats i Östra Sala backe

Färdigställandet av allmän plats, det vill säga gator, torg och parker, inom Östra Sala backe fortsätter. I stort sett alla markarbeten mellan Alrunegatan och Gröna gatan kommer att vara färdiga nu i slutet av maj. I och med färdigställandet öppnas även den nya kvartersparken – Knäckepilsparken blir det den andra parken som färdigställs i området efter att Snickarplan öppnades i juni 2019.

Nästa markentreprenad på kommunal mark som sker i området startar i april 2021. Då kommer vi färdigställa gator, torg och parker kring de tre kvarter där det just nu pågår husbyggnationer. Vi kommer då färdigställa gångbanor närmast mot husen samt Daggvidetorget norr om gc-porten, Magnoliaparken i hörnet Gröna gatan/Johannesbäcksgatan och Näckrosparken norr om Verkmästargatan.

Årstaparken

Upprustningen av Årstaparken är inne på sitt andra och sista år. Under 2019 byggdes det en ny lekpark och ett nytt utegym. Den populära springslingan förlängdes och breddades. Vi öppnade upp nya siktstråk in i parken, bytte ut bänkar och planterade 94 träd. Under 2020 har vi renoverat BMX-banan, rustar Årstaparkens lekplats och kommer göra mindre åtgärder längst de två stråken som leder ner mot Fålhagsleden. Vi har under våren även planterat en bokskog vid Timjansgatans lekplats bestående av 29 bokträd.

Klicka på länken och se film på Årstaparken från luften här

Etapp 2

I den andra etappen pågår utbyggnaden av ett flertal kvarter. Botrygg uppför ett hyresrättsprojekt i flera huskroppar samt en förskola i de södra delarna. Projektet beräknas färdigställas med succesiva inflyttningar från hösten 2021. Inom det norra kvarteret uppför Reinova Properties åtta bostäder i radhusform med beräknat färdigställande under hösten 2020. I samma kvarter uppför Byggvesta ett hyresrättsprojekt med beräknat färdigställande under 2021. Inom övriga kvarter inom etapp 2 samt Årsta torg pågår projektutvecklingsarbete och de flesta förväntas starta sina byggprojekt under 2021.

Övrig information

Se hela stadsutvecklingsprojektet från luften och få en bra överblick över alla etapper; klicka här för att se filmen.

All information om projektet finns på vår hemsida ostrasalabacke.uppsala.se. Har du frågor är du välkommen att mejla till ostrasalabacke@uppsala.se.

Ta hand om varandra i dessa coronatider, håll avstånd och håll ut!

Sofie Rosell Güler, huvudprojektledare för Östra Sala backe

22 maj 2020