Informationsmöte om planerna i Årsta centrum

På platsen som i dag är Årsta torg pågår just nu ett samråd för en ny detaljplan. På onsdag 4 oktober kan du vara med på ett digitalt informationsmöte och få veta mer om planerna.

Planarbetet innebär ett förslag där några byggnader rivs och att nya kommer byggas. Vi kallar detaljplanen för del av kvarteret Sparrisen.

Planförslaget i korthet

Vi bjuder in till samråd för att informera och samla in synpunkter som berör planförslaget och överväger dessa i detaljplanearbetet. Planförslaget för del av kvarteret Sparrisen innebär att livsmedelsbutikens lokal och ytterligare en befintlig lokal som används för centrumändamål rivs. Vi planerar för att livsmedelsbutiken ska få en ny lokal.

Förslaget för kvarteret Sparrisen gör det möjligt att utveckla området med cirka 145 nya bostäder med tillhörande bostadsgårdar och angöringsgator. Här planeras även ett gång- och cykelstråk i öst-västlig riktning som syftar till att binda samman det nya planerade Årsta torg med Årstaparken och Årstaskolan.

Årsta torg i framtiden

Nya Årsta torg kommer att placeras närmare Fyrislundsgatan, inom ramen för den antagna detaljplanen Årsta torg. På så sätt öppnas Årsta torg upp mot Fyrislundsgatan för att koppla ihop med Anders Diös torg på andra sidan.

Detaljplanen är på samråd 15 september till 27 oktober.

Informationsmöte 4 oktober 18.00

Vi håller ett digitalt informationsmöte för att berätta om förslaget och svara på frågor.

Ta del av handlingarna och läs om hur du ansluter till mötet här

2 oktober 2023