Byggstart för nya cirkulationsplatsen

Snart börjar Trafikverket bygga en cirkulationsplats på väg 282 vid Gunsta. Under arbetet kommer väg 282 att vara öppen men trafiken leds om. Arbetet påverkar framkomligheten för såväl fotgängare, cyklister som bilister. Vintern 2022 ska cirkulationsplatsen vara klar.

Utbyggnaden av Södra Gunsta innebär att 1000–1500 nya bostäder kommer att byggas i området. Därför ska Trafikverket bygga

  • en ny cirkulationsplats så att trafiken till och från det nya området kan komma på och av väg 282
  • en ny gång- och cykeltunnel som ersätter den befintliga
  • nya busshållplatser.

Det som händer först är att Trafikverket sätter ut markeringar för det nya vägområdet. Detta sker vecka 13 eller 14.

Så påverkas framkomligheten

Vägen är öppen för trafik under hela byggtiden, men framkomligheten begränsas av att ombyggnaden sker på en befintlig väg. När cirkulationsplatsen och den nya gång- och cykeltunneln byggs gör Trafikverket en omledningsväg förbi arbetsplatsen. Omledningen innebär sänkt hastighet för dig som åker på väg 282. Arbetsområdet medför också att det blir lite mer omständligt för de som ska till fots eller på cykel ta sig till andra sidan av väg 282. Cyklister och gående kommer under byggtiden att behöva korsa vägen eftersom nuvarande tunnel ska rivas innan Trafikverket kan bygga den nya.

Vägar till Broby hage och Bärby äng

När cirkulationsplatsen är klar kommer alla som bor i Broby Hage att få åka in till sitt område på en ny väg. Boende i Bärby äng kommer på sikt också att åka in och ut från sitt område via den nya cirkulationsplatsen. Det blir dock inte förrän gatorna i Södra Gunsta är färdiga.

Arbetet kommer att pågå till vintern 2022. Under våren 2023 planterar Trafikverket växter.

Läs mer på Trafikverket.se

30 mars 2022